ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 19 საათი, 30 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 68621     

პოზიციის დასახელება
ეკონომისტი
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
კატეგორია
ეკონომიკური
განცხადების ბოლო ვადა
22.01.2022
თანამდებობრივი სარგო:
725 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
მცხეთა
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
1 თვე

ფუნქციები
               1.კოლეჯის პროექტების განსახორციელებლად კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, დონორ ორგანიზაციებთან და ა.შ. ურთიერთობების თაობაზე წინადადებების მომზადება;
2. წინადადებების შემუშავება ტერიტორიის დასუფთავების, ნარჩენებისგატანის, გადამუშავებისა და უტილიზაციის საკითხებზე; 
3. შემოსული სასაქონლო ზედნადებების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების და მიღება-ჩაბარების აქტების და ხელშეკრულებების ურთიერთშესაბამისობის სისწორის შემოწმება ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმარველოს თანამშრომლებთან ერთად;
4. საბუღალტრო პროგრამაში (ორის მენეჯერი) საკასო ხარჯებისა და მივლინებების ფაქტობრივი ხარჯების გატარების უზრუნველყოფა;
5. ორის მენეჯერში ხელფასების დარიცხვას და დროულად გაცემის უზრუნველყოფა;
6. შრომის სტატისტიკის ყოველთვიური და კვარტალური ფორმის მომზადება.
7. მოსამსახურეთა ხელფასების დარიცხვასა და გაცემის კონტროლი;
8. სამსახურის ბალანსის მომზადების უზრუნველყოფა;
9. საბუღალტრო პროგრამაში (ორის მენეჯერი) საკასო ხარჯებისა და მივლინებების ფაქტობრივი ხარჯების გატარების უზრუნველყოფა;
10. კოლეჯში შემოსული დოკუმენტაციის კონტროლი;
11. თანამშრომლებს შორის მოვალეობების განაწაილება, კოლეჯის მუშაობის ორგანიზება, კოლეჯის მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი დისციპლინის დაცვის კონტროლი;
12. კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებების შესრულება.
13. ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის და დირექტორის მოადგილის (საფინანსო დარგში) წინაშე;
14. ზედამხედველობას უწევს შესყიდვებისა და ანგარიშსწორების პროცედურებს;
15. მონაწილეობას იღებს შესყიდვების გეგმის შედგენაში;
16. ახდენს ბიუჯეტის დაგეგმვას;
17. აკონტროლებს ფულადი სახსრების ბრუნვას;
18. უზრუნველყოფს სახაზინო და საგადასახადო სამსახურში საფინანსო დოკუმენტაციის დროულ წარდგენას;
19. ანხორციელებს კონტროლს ფინანსური საბუთების დროულ გაფორმებაზე და ჩატარებული ოპერაციების სისწორეზე;
20. ზედამხედველობას უწევს ახალი საშტატო განრიგის შემუშავებას;
21. ზრუნავს კოლეჯის მატერიალური რესურსების შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაზე;
22. აყალიბებს კოლეჯის სხვადასხვა ობიექტზე დამატებითი დაფინანსების წყაროს;
23. ამყარებს კონტაქტებს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ბიზნესთან, კოლეჯისათვის დამატებითი დაფინანსების მიღების მიზნით;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
პროფესია
ეკონომისტი/ბიზნეს-ადმინისტრირება


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
მცხეთის რაიონი, სოფ. წინამძღვრიანთკარი
საკონტაქტო ტელეფონები
577 96 70 96
საკონტაქტო პირი
მარიამ ნადირაძე

დამატებითი ინფორმაცია
          -კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ hr.gov.ge-ზე, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გააკეთოთ განაცხადი ვაკანსიაზე.

- აუცილებელია კანდიდატმა "ჩემი რეზიუმეს" შესაბამის ველში ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები :
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2. მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს კენჭისყრის საფუძველზე, ხმათა უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არა უგვიანეს 1 თვის ვადაში. 
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება