ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 19 საათი, 48 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 31


ვაკანსიის N 68617     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეცილისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
კატეგორია
საქმისწარმოება
განცხადების ბოლო ვადა
23.01.2022
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ქუთაისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               1. აღრიცხავს მიღებულ კორესპონდენციას და საქმეებს, აწარმოებს პროგრამულ აღრიცხვას.
2. აწარმოებს სააღრიცხვო ჟურნალებსა და ბარათებს, სასამართლოში დაბრუნებული საქმეების აღსრულებას და დაარქივებას;
3. ახორციელებს გასაჩივრებული საქმეების შემოწმებას და გაგზავნას ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში;
4. აღრიცხავს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე ნივთიერი მტკიცებულებებს და უზრუნველყოფს მათ შენახვას კანონით დადგენილი წესით;
5. აწარმოებს არქივს;
6. პასუხობს მოქალაქეების ზარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის პასუხისმგებელ პირთან გადამისამართებას;
7. იცავს მომხმარებლის მომსახურების და კომუნიკაციის სტანდარტს;
8. აღრიცხავს შემოსულ კორესპონდენციას;
9. ამზადებს სათანადო ანგარიშებს და სტატისტიკას;
10. კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს ხელმძღვანელთა ცალკეულ დავალებებს;
11. ასრულებს სამუშაოსთან დაკავშირებულ სხვა უფლება - მოვალეობებს.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული  საპროცესო კანონმდებლობა;

გ) „საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონი;  

დ) საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის №466 ბრძანებულება „რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ“;

ე),,საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 01 მაისის N1/56 გადაწყვეტილება.

 ვ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.“პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქუთაისი, კუპრაძის ქუჩა №11
საკონტაქტო ტელეფონები
595525274
საკონტაქტო პირი
ანა ადამია

დამატებითი მოთხოვნები
          სასურველია უცხო ენის ცოდნა;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
- კონკურსის ეტაპების შესახებ აპლიკანტებს ეცნობებათ მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
- კონკურსს ჩაატარებს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს საკონკურსო კომისია (მისამართი: ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

„ჩემი რეზიუმეს” შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (ან ცნობა);

კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა უმრავლესობით,განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება