ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 13 საათი, 44 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 0


ვაკანსიის N 67501     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
საკრებულოს აპარატის საორგანიოზაციო განყოფილებოს III რანგის - I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო და საზოგადოებრივი ურთიერთობის საკითხებში
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
17.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
850 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
გურჯაანი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               1.მასმედიასთან ურთიერთობა, პრესკონფერენციების, ბრიფინგების დაგეგმვა და განხორციელება.
2.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ, სპეციალური საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება.
3. ვებ-გვერდის საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალით უზრუნველყოფა;
4. საკრებულოს თავმჯდომარისა და საკრებულოს სხვა თანამდებობის პირების საჯარო გამოსვლების საინფორმაციო უზრუნველყოფა;
5. გურჯაანის მუნიციპალიტის ორგანოებში (საკრებულო/მერია) და მათ სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის.
6. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოვალეობების განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“;

გ)საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  (დებულების) რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილება;პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.გურჯაანი, ნონშვილის გამზირი #13
საკონტაქტო ტელეფონები
577629507
საკონტაქტო პირი
მარინა მენაბდიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          ა)მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში;
ბ) ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
გ) ცვლილებებისა და სიახლეების ინიციირების უნარი;
დ) დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
ე) გუნდური მუშაობის უნარი;
ვ) კომპლექსური აზროვნება;
ზ) დროის ეფექტიანი მართვა;
თ) საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
ი) ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - "ჩემი რეზიუმეს" შესაბამის ველში კანდიდატმა უნდა ატვირთოს:
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადის წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვისა;

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება