ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

6 დღე, 14 საათი, 6 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 21


ვაკანსიის N 67473     

პოზიციის დასახელება
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს კანონის - „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით“ და „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N257 დადგენილებით გათვალისწინებული წესით ახორციელებს: 
- მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების სახელმწიფო კონტროლს და ზედამხედველობას; 
- საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული და ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემას, მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას და მშენებლობადასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებას; 
- სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემას.

          
კატეგორია
იურიდიული
განცხადების ბოლო ვადა
22.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
1800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               • სააგენტოს ძირითადი საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, ასევე, კომპეტენციის ფარგლებში სხვა სამართლებრივი პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
• კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი მინდობილობის (რწმუნებულების) საფუძველზე სააგენტოს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
• სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
• სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული ცალკეული დავალებების შესრულება;
• სააგენტოს ინტერესების წარმომადგენლობა და დაცვა ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში მიმდინარე ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვაში მონაწილეობა;
• სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად ადმინისტრაციული და სამშენებლო სამართალდარღვევების საქმეების განხილვის შედეგებზე შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
• კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული სხვა უფლება-მოვალეობების განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

აუცილებელი:

 • პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი (თავი IV, თავი V, თავი VI);
 •  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (გარდა თავი VII3, თავი VII4, თავი VII5, თავი VII6, თავი VII7, თავი VII8, თავი VII9);
 • საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;
 • საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N257 დადგენილება „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისის #1–1/1527 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის N173 დადგენილება „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 15 ოქტომბრის #1–1/1862 ბრძანება „სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტებისა) მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმების, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე“.

სასურველი:

 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;
 • საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 8 ნოემბრის #243 დადგენილება „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების კონტროლისა და ზედამხედველობის ორგანიზებისა და განხორციელების შესახებ დებულებისა და ფორმის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 ივლისის #317 დადგენილება „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ივლისის #177 დადგენილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“.


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, 0108, ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N8
საკონტაქტო ტელეფონები
514643883
საკონტაქტო პირი
მარიკა ნარსია

დამატებითი მოთხოვნები
          - სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 - წლიანი გამოცდილება;
- სასურველია რუსული ენის ცოდნა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობები:
- სავალდებულოა აიტვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- სავალდებულოა აიტვირთოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის მიერ ქულათა სისტემით, განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება