ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

9 დღე, 13 საათი, 10 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 46


ვაკანსიის N 67082     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი-სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის
კონკურსის ტიპი
სხვა
ორგანიზაცია
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
25.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
300

ფუნქციები
               - გაეცნოს შესაბამისი საჯარო დაწესებულების სპეციფიკას;
- გაეცნოს საქმიანობისთვის საჭირო შესაბამის სამსახურეობრივ დოკუმენტაციას, ისარგებლოს სათანადო ინფორმაციით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- დადგენილ ვადებში შეასრულოს სტაჟიორის ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალება;
      


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office PowerPoint            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, პ.ინგოროყვას N7
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 599 27 14 72; +995 557 92 49 79
საკონტაქტო პირი
დეა ელიბეგოვი; ელვირა ეიბოვი

დამატებითი მოთხოვნები
          ა) “ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო“ ერთწლიან პროგრამაში (“1+4” პროგრამა) მონაწილეობა;
ბ) კანდიდატი უნდა იყოს ბაკალავრიატის III-IV კურსის ან, მაგისტრატურის სტუდენტი; ან ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის კურსდამთავრებული;
გ) კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:
- მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- კონკრეტულ უწყებაში სტაჟირების გავლის მოტივაცია;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთოს:
- „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ (“1+4” პროგრამა) გავლის დამადასტურებელი ცნობა ან შესაბამისი სერტიფიკატი;
- უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა ან დიპლომი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს სტაჟირების გავლის მიზნით სასურველი უწყება, ამავდროულად არგუმენტირებულად წარმოაჩინოს სტაჟირების გავლის მოტივაცია.
- პროგრამის მონაწილე უწყებების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo90JtFCzFmBX4adZP5PNihE59GZomzZYmcqk_cMcrJQCvnA/viewform

შენიშვნა: არასრულყოფილი საბუთების წარმოდგენის შემთხევევაში განაცხადი არ განიხილება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კანდიდატების შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სპეციალურად შექმნილი კომისია განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება