ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

6 დღე, 22 საათი, 5 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 67077     

პოზიციის დასახელება
საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
კატეგორია
შრომა და დასაქმება
განცხადების ბოლო ვადა
24.09.2021
თანამდებობრივი სარგო:
550 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               - შემოსული კორესპონდენციების დარეგისტრირება (ნომრის მინიჭება).
- დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ პროგრამაში (დეს) შემოსული დოკუმენტების რეგისტრაცია, (ქაღალდზე მიღებული, ავტორიზირებული, ელ. ფოსტიდან) შიდა
წერილების ადრესაცია, გასული წერილების მომზადება და დაგზავნა როგორც ელექტრონულად ისე მატერიალური სახით, წერილების რეესტრის დამზადება და
გაფორმება ,ფოსტის კურიერისგან წერილების მიღება და ჩაბარება. .
- ხელმძღვანელობის მიერ გაცემული, ასევე სააგენტოს დებულებით განსაზღვრული სხვა, მის კომპეტენციაში შემავალი დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
6 თვე
პროფესია
სოციალური მეცნიერებები
საკონკურსო თემატიკა
          

- "საქართველოს შრომის კოდექსი"

- საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის №662 დადგენილება

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019  წლის 31 ოქტომბრის N01-110/ნ  ბრძანებით დამტკიცებული ,,სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულება“.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი, მ.ასათიანის #9
საკონტაქტო ტელეფონები
595035060

დამატებითი მოთხოვნები
          - ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
- პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი
- ორგანიზებულობა
- კრეატიულობა
- საქმისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება
- შედეგზე ორიენტირებული
          

დამატებითი ინფორმაცია
          განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის და სამოტივაციო წერილის ატვირთვა სავალდებულოა.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის ერთობლიობით, განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება