ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 22 საათი, 9 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 25


ვაკანსიის N 67041     

პოზიციის დასახელება
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის გარემოზე ტექნოგენური ზემოქმედების შეფასებისა და საექსპედიციო მომსახურების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
კატეგორია
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები
განცხადების ბოლო ვადა
19.09.2021
თანამდებობრივი სარგო:
1400 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               •მონაწილეობს გეგმიურ და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ექსპედიციებში;
• შეიმუშავებს და ადგენს წინადადებებს დეპარტამენტის საველე ხელსაწყოების განახლებისა და განვითარების მიზნით;
• მონაწილეობს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის გეგმის შემუშავებაში;
• დადგენილი წესით იღებს წყლის, ჰაერის და ნიადაგის სინჯებს;
• ახორციელებს გაზომვებს დეპარტამენტში არსებული მობილური ხელსაწყოებით;
• საჭიროების შემთხვევაში ზომავს ელ.მაგნიტური ველის ენერგიის სიმკვრივეს და ხმაურის დონეს; 
•ახორციელებს ჰიდრობიოლოგიური სინჯების აღებასა და მორფოლოგიურ კვლევებს;
• ახორციელებს მოსახლეობიდან შემოსულ განცხადებებზე დროულად რეაგირებას და პასუხის მომზადებას;
• დადგენილი წესით მონაწილეობას იღებს სამინისტროს მიერ საწარმოების შემოწმების დროს შესაბამისი სინჯების აღებისა და სხვადასხვა დამაბინძურებელი ინგრედიენტების გაზომვების ნაწილში;
• ახდენს სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციაზე პასუხის მომზადებას;
• ასრულებს უფროსის  ცალკეულ დავალებებს.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს კანონი ,,გარემოს დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი ,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“; 
 • საქართველოს კანონი ,,წყლის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ;
 • საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსი;
 • საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება;
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 19 აპრილის №2-255 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება;
 • ნორმატიული აქტები „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ“;


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. №150
საკონტაქტო ტელეფონები
599898858
საკონტაქტო პირი
ლალი ნემსაძე

დამატებითი მოთხოვნები
          •   არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სპეციალობით ან/და გარემოს დაცვის სფეროში.
•   ავტომობილის მართვის მოწმობა (კატეგორია- B, მექანიკა)
•	შრომისმოყვარეობა;
•	მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
•	გუნდური მუშაობის უნარი; 
•	მიზანდასახულობა;
•	კომუნიკაბელურობა;
•	დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და გამოცდილება; 
•	ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
•	გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;
•	დეტალებზე კონცენტრირების უნარი;
•	ორგანიზებულობა

          

დამატებითი ინფორმაცია
          - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბრძანება, ხელშეკრულება, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, არსებობის შემთხვევაში შრომის წიგნაკი ბეჭდით დამოწმებული ჩანაწერით ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი) ასლი;
- კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციების) გადარჩევის საფუძველზე, დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს.
- კონკურსანტთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილებების შეტყობინების მიზნით დაკავშირება მოხდება მხოლოდ კანდიდატთან მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება