ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 22 საათი, 13 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 12


ვაკანსიის N 67039     

პოზიციის დასახელება
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის მეტეოროლოგიისა და კლიმატოლოგიის სამმართველოს უფროსი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
კატეგორია
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები
განცხადების ბოლო ვადა
19.09.2021
თანამდებობრივი სარგო:
2200 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               • სამმართველოს საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობა;
• მეტეოროლოგიური დაკვირვების მონაცემთა რეჟიმულ დამუშავებაში ორგანიზება და უშუალო მონაწილეობა;
• ყოველთვიური მეტეოროლოგიური კრებულის მომზადებისათვის და მონაცემთა ბაზების შევსებისათვის ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურებისა და საგუშაგოებიდან შემოსული დაკვირვების მასალების კრიტიკული და სივრცული კონტროლი, საეჭვო და წუნდებული ინფორმაციის გამოვლენ მეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის საქმიანობის შეფასების (გეგმის შესრულება, მონაცემთა ხარისხი) ორგანიზება და უშუალო მონაწილეობა;
• ოდური ზედამხედველობის ორგანიზება და უშუალო მონაწილეობა;
• მეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის გეგმა-დავალებების შემუშავებაში მონაწილეობა;
• ჰ/მ ქსელისათვის მეტამონაცემების მომზადებასა და სრულყოფაში მონაწილეობა და მეთოდური ზედამხედველობა;
• თანამშრომელთა ცოდნის დონის ასამაღლებლად შესაბამისი სწავლებებში ჩართულობის უზრუნველყოფა;
• მომხმარებელთა რეჟიმული მეტეოროლოგიური ინფორმაციით მომსახურების უზრუნველყოფა და უშუალო მონაწილეობა;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება
5 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 19 აპრილის №2-255 ბრძანება;პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. №150
საკონტაქტო ტელეფონები
599898858
საკონტაქტო პირი
ლალი ნემსაძე

დამატებითი მოთხოვნები
          • სამუშაო გამოცდილება გარემოს დაცვის, მეტეოროლოგიის, კლიმატოლოგიის, აგრომეტეოროლოგიის მიმართულებით;
• სასურველია მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის კონვენციის ცოდნა;
• საურველია GIS (ArcGIS; QGIS) ტექნოლოგიები/საბაზისო;
• სასურველია პროგრამირების ენები (SQL, Python, R და სხვ.) საბაზისო;
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• კომუნიკაბელურობა;
• დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და გამოცდილება;
• ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
• გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;
• დეტალებზე კონცენტრირების უნარი;
• ორგანიზებულობა;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• დროის მართვა და განაწილება.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბრძანება, ხელშეკრულება, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, არსებობის შემთხვევაში შრომის წიგნაკი ბეჭდით დამოწმებული ჩანაწერით ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი) ასლი;
- კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციების) გადარჩევის საფუძველზე, დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს.
- კონკურსანტთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილებების შეტყობინების მიზნით დაკავშირება მოხდება მხოლოდ კანდიდატთან მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება