ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

13 დღე, 9 საათი, 16 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 10


ვაკანსიის N 64166     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
საჩხერის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
30.05.2021
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
საჩხერე
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სასამართლო აქტების პროექტების მომზადება;
- საპროცესო დოკუმენტების ასლების მომზადება;
- მხარეთათვის გასაგზავნი დოკუმენტების კანცელარიისათვის გადაცემა;
- მოსამართლისა და მოსამართლის აპარატის ცალკეულ დავალებების შესრულება;
- საქმეში არსებული დოკუმენტაციის ასლების მხარეთათვის გადაცემა;
- ასრულებს უშუალო ხელმძღვანელისა და სასამართლოს მენეჯერის სამსახურეობრივ დავალებებს.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

- საქართველოს კონსტიტუცია;
- საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
- საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
- საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
- საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
- საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
- "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
- "საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;
- "საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;
- "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონი;
- "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
- „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;
- საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
- საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის N466 ბრძანებულებით დამტკიცებული "რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულება;
- "საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/310 გადაწყვეტილება;
- “საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება.



პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
საჩხერე, დავით აღმაშენებლის ქ. N3
საკონტაქტო ტელეფონები
577285849
საკონტაქტო პირი
იროდი ასანიძე

დამატებითი მოთხოვნები
          - ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
- მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, მოწესრიგებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა;
- დროის ეფექტურად დაგეგმვის უნარი;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
- დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი;
- სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატებმა ჩემი რეზიუმეს შესაბამის დოკუმენტაციის ბლოკში სავალდებულოდ უნდა ატვირთონ:
- ბეჭდით დამოწმებული დიპლომის ასლი ან ბეჭდით დამოწმებული დამამათავრებელი ან დამამთავრებლის წინა კურსზე სწავლის ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრის საფუძველზე, ხმათა უბრალო უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან ერთი თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება