ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 18 საათი, 42 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 56


ვაკანსიის N 63839     

პოზიციის დასახელება
მოძრავი ქონების მიღებისა და აღრიცხვის დეპარტამენტის მოძრავი ქონების აღრიცხვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სააგენტო შედის საქართველოს ეკონომიკისა დამდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში და ახორციელებს სახელმწიფო ქონების პრივატიზება/რეალიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს. ასევე, სააგენტო მართავს მკაცრი აღრიცხვის ფორმებთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ახორციელებს ელექტრონული აუქციონების ვებგვერდის www.eauction.ge-ის საშუალებით დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვას.
          
კატეგორია
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი
განცხადების ბოლო ვადა
16.04.2021
თანამდებობრივი სარგო:
1300 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               •	მოძრავი ქონების სპეციალური ელექტრონული რეესტრის წარმოება;
•	მოძრავი ქონების ადგილზე დათვალიერება, მიღება, საჭიროების შემთხვევაში საპასუხისმგებლო შენახვაზე მიბარება, ტრანსპორტირება, სასაწყობო მეურნეობის მართვის სამსახურისათვის გადაცემა;
•	რეალიზებული/პრივატიზებული/განაწილებული, ლიზინგის ფორმით გადასაცემი იმ მოძრავი ქონების გაცემა, რომელიც არ არის განთავსებული სააგენტოს საწყობში;
•	სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი რეაგირება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          
 • ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის № 391 დადგენილება;


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B1       B1
რუსული       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ჭავჭავაძის გამზ. N49ა
საკონტაქტო ტელეფონები
2991138
საკონტაქტო პირი
ხათუნა გვილავა

დამატებითი მოთხოვნები
          
• ანალიტიკური აზროვნება;
• პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები;
• გუნდური მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც განცხადებების გადარჩევის ეტაპს გადალახავენ;
- აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის ველში ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადებების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება