ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 17 საათი, 56 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 21


ვაკანსიის N 63785     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
კატეგორია
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები
განცხადების ბოლო ვადა
15.04.2021
თანამდებობრივი სარგო:
1600 ლარი
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               - ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებასა და ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობაში მონაწილეობა;
- ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში პროექტების შემუშავებაში და განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
- საერთაშორისო საპროექტო წინადადებების შემუშავებაში მონაწილეობა;
- მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა და მისი განხორციელების კოორდინაციაში მონაწილეობა;
- ვერცხლისწყლისა და მისი ნაერთების მართვის კოორდინაციაში მონაწილეობა;
- კომპეტენციის ფარგლებში, ქიმიური ნივთიერებების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვაზე შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება;
- ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული საქმიანობების შესახებ შემოსული კორესპონდენციების განხილვა და შესაბამისი წინადადებების, რეკომენდაციებისა და დასკვნების მომზადება;
- დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების განხილვა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება;
- ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში დეპარტამენტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ მინისტრისთვის წარსადგენი ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობა;
- კომპეტენციის ფარგლებში გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტის მომზადებაში მონაწილეობა;
- ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში სემინარების, საერთაშორისო შეხვედრების და სწავლებების ორგანიზებაში მონაწილეობა;
- კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო, არასამთავრობო, აკადემიურ და სხვა სახის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
- კომპეტენციის ფარგლებში, ქიმიური ნივთიერებების რეგულირებაში, სახელმწიფო აღრიცხვა- ანგარიშგებასა და მონაცემთა ბაზის წარმოებაში მონაწილეობა;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

- საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ";

- საქართველოს კანონი "გარემოს დაცვის შესახებ";

- „ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ” როტერდამის კონვენცია;

- „მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ“ სტოკჰოლმის კონვენცია;

- ქიმიური ნივთიერებების მართვის საერთაშორისო მიდგომა (SAICM) “ვერცხლისწყლის შესახებ” მინამატას კონვენცია;

- ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების/რეგულაციების ცოდნა;

- ,,ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის №263 დადგენილება;

- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 23 მაისის №247 დადგენილებით დამტკიცებული “მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ 2018-2022 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა”

- „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის N112 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების ცოდნა;

- „ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 30 ივლისის №2-621 ბრძანება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზ. N6
საკონტაქტო ტელეფონები
2 37 80 10

დამატებითი მოთხოვნები
          - უმაღლესი განათლება - ქიმიური ინჟინერიის და/ან გარემოს დაცვის და/ან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და/ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და/ან
სამართლის მიმართულებით;
- ქიმიური ინჟინერიის და/ან გარემოს დაცვის და/ან საბუნებისმეტყველო და/ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და/ან იურიდიული მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ
1-წლიანი გამოცდილება;
- სასურველია რუსული ენის ცოდნა;
- შედეგზე ორიენტაცია, სახელმწიფოს, დაწესებულებების, სხვადასხვა ჯგუფებისა და ინდივიდუალური პირების მომსახურებაზე ორიენტაცია, პროფესიული განვითარებისა
და გუნდური მუშაობის უნარი. 
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა განაცხადი უნდა წარადგინოს ელექტრონული ფორმით;
- კონკურსანტმა შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთოს:
* უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომ(ებ)ი) ასლი;
* სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ორგანიზაციის, თანამდებობისა და პერიოდის მითითებით დანიშვნისა და გათავისუფლების თარიღების მიხედვით);
* სარეკომენდაციო წერილი და ინფორმაცია რეკომენდატორ(ებ)ის შესახებ;
* სამოტივაციო წერილი კონკრეტული ვაკანსიისათვის.
- კონკურსის შემდეგ ეტაპზე დაიშვებიან კანდიდატები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს,აპლიკაციაში მითითებულ სავალდებულო ველებს შეავსებენ სრულყოფილად და მოთხოვნილ დოკუმენტებს წარმოადგენენ სრულად;
- გასაუბრების ჩატარების ადგილისა და დროის შესახებ კანდიდატების ინფორმირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან/და სატელეფონო შეტყობინების მეშვეობით;
- კანდიდატები ფასდებიან 10 ქულიანი სისტემით;
- საბოლოო შეფასება გამოითვლება კანდიდატების მიერ ზეპირი დავალებისა და გასაუბრებისას მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით;
- გამარჯვებული იქნება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ყველაზე მაღალ შეფასებას, მაგრამ არანაკლებ 6 ქულისა;
- კანდიდატის თანხმობის შემთხვევაში, გასაუბრებაზე შესაძლებელია განხორციელდეს გასაუბრების ვიდეო ან/და აუდიო ჩაწერა.

აღნიშნულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: HR@mepa.gov.ge
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება