ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 22 საათი, 36 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 17


ვაკანსიის N 63305     

პოზიციის დასახელება
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი
ორგანიზაციის შესახებ
                    საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
ცენტრის მიზანია მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა მათი განათლების, პროფესიული მომზადებისა/გადამზადებისა და დასაქმების გზით.
                    
კატეგორია
მართვა/მენეჯმენტი
განცხადების ბოლო ვადა
04.03.2021
თანამდებობრივი სარგო:
2500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
                             ა) უზრუნველყოფს მის დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული ქვედანაყოფის ძირითადი ამოცანების და ფუნქციების შესრულებას; 
ბ)ზედამხედველობს და კონტროლს უწევს მისდამი დაქვემდებარებული მოსამსახურეების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას, ანაწილებს ფუნქცია-მოვალეობებს, აძლევს მათ შესაბამის მითითებებსა და დავალებებს;
გ) უზრუნველყოფს ცენტრის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმებას/მონიტორინგს;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, ახდენს ცენტრში მომზადებული დოკუმენტების ვიზირებას;
ვ) ასრულებს ცენტრის დირექტორის ცალკეულ დავალებებს. 
            

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
საკონკურსო თემატიკა
                    
  •  საქართველოს კონსტიტუცია (II თავი);
  • „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
  • „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ (III და IV თავი);
  •  „პატიმრობის კოდექსი“;
  •  „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“;
  • „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №389 დადგენილება;
  •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის №492 ბრძანება;
  • „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის №491 ბრძანება. 

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონები
599749988
საკონტაქტო პირი
ნინო ჩაჩუა

დამატებითი მოთხოვნები
                    ა) საჯარო დაწესებულებაში შიდა აუდიტის/შიდა კონტროლის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
გ) სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
დ) სასურველია საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა;
ე) კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე.
                    

დამატებითი ინფორმაცია
                    კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს კანდიდატი, თუ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე (www.hr.g v.ge) ატვირთული დოკუმენტაციით მოხდება მისი შესაბამისობის დადგენა ვაკანტური თანამდებობისათვის დაწესებულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან;
•კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებს ან/და მის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია, კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.
•კონკურსანტმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა, ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:
•უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); იმ შემთხვევაში თუ დიპლომი გაცემულია უცხო ქვეყნის შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ, დოკუმენტს უნდა ახლდეს შესაბამისად ნათარგმნი და დამოწმებული დოკუმენტი ქართულ ენაზე;
•სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაკავებული თანამდებობისა და მუშაობის პერიოდის - სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღების მითითებით) - უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, ან არსებობის შემთხვევაში - შრომის წიგნაკი (ბეჭდით დამოწმებული სრული და კითხვადი ჩანაწერით). ატვირთული უნდა იყოს, სულ მცირე, დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთ(ებ)ი.
•აუცილებელია, კანდიდატმა შეავსოს სამოტივაციო წერილის გრაფა;
•აუცილებელია, კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში მიუთითოს რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია და დაკავებული თანამდებობა;
•ყოველ მომდევნო ეტაპზე მონაწილეობისთვის აუცილებელია, კანდიდატი აკმაყოფილებდეს წინა ეტაპისთვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
•კონკურსის მეორე (კანდიდატის შეფასების) ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტები უნდა იყოს უტყუარი, სრულყოფილი და შეესაბამებოდეს განაცხადით დადგენილ ძირითად, სპეციალურ და დამატებით მოთხოვნებს;
•გასაუბრებაზე კანდიდატის შეფასება ხდება პროფესიულ, მოტივაციასთან დაკავშირებულ და საქმიანი უნარების დამდგენ კითხვებზე გაცემული პასუხების შესაბამისად; გამარჯვებულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ყველაზე მაღალ ქულას, მაგრამ არანაკლებ 3 ქულისა (მაქსიმალური ქულა - 5).
                    

                    გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
                    
                საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
                


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება