ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 22 საათი, 58 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 137


ვაკანსიის N 63260     

პოზიციის დასახელება
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
კატეგორია
შრომა და დასაქმება
განცხადების ბოლო ვადა
04.03.2021
თანამდებობრივი სარგო:
750 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               - მონაწილეობა და კოორდინაცია მეთოდოლოგიური მასალების შემუშავებაში;
- კომპეტენციის ფარგლებში ტერიტორიულ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი ანალიზი და შეფასება;
- შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის“ სარგებლობისათვის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების თანამშრომლებისა და მომხმარებლებისათვის 
 პრაქტიკული დახმარების გაწევა.
- საჭიროების შემთხვევაში ტერიტრიულ ერთეულებში მომუშავე თანამშრომლების ტრენინგ/შეხვედრების ორგანიზება;
- აქტიური შრომის ბაზრის საკითხებთან დაკავშირებით კანონმდებლობის განიხილავა, ახალი ინფორმაციისა და ინსტრუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;   -„შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის“ მონაცემთა დამუშავება და ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
-„შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემით“ სარგებლობისათვის ინსტრუქციებისა და ანოტაციების მომზადებაში მონაწილეობა;
- კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების პროექტების მომზადება;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
ოპერაციების მენეჯმენტი
საკონკურსო თემატიკა
          

-„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
-„დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულება“;
-საქართველოს მთავრობის N665 დადგენილება;
- საქართველოს კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ;პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, მ. ასათიანის N9
საკონტაქტო ტელეფონები
595035060

დამატებითი მოთხოვნები
          - ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
- ორგანიზებულობა;
- კრეატიულობა;
- საქმისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება;
- შედეგზე ორიენტირებული;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - განათლების დამადასტურებელი მოწმობის და სამოტივაციო წერილის ატვირთვა სავალდებულოა;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის ერთობლიობით, განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება