ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 22 საათი, 40 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 85


ვაკანსიის N 63146     

პოზიციის დასახელება
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
კატეგორია
შრომა და დასაქმება
განცხადების ბოლო ვადა
04.03.2021
თანამდებობრივი სარგო:
750 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებასა და მონიტორინგში მონაწილეობა, მათი მიმდინარეობის შესახებ პერიოდულად ინფორმაციების მომზადებაში და გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
- სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის (რეგიონალური/ადგილობრივი ცენტრები) დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო საინფორმაციო მასალების მომზადება, საკონსულტაციო, მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა, საჭირო მეთოდური მასალების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
- რეგიონული და რაიონული ცენტრების მიერ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების კუთხით შესრულებულ სამუშაოზე მონიტორინგის და ზედამხედველობის გაწევა;
- პროგრამების შესახებ იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა;
- შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე ორგანიზებულ ღონისძიებებში (როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული) მონაწილეობის მიღება (დასაქმების ფორუმის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება);
- დეპარტამენტში შემოსულ ვაკანტური ადგილების შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაციის გაწევა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
ბიზნესის ადმინისტრირება
საკონკურსო თემატიკა
          

-„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
-„დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულება“;
-საქართველოს მთავრობის N665 დადგენილება;
- საქართველოს კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი, მ.ასათიანის ქ. N9
საკონტაქტო ტელეფონები
595035060

დამატებითი მოთხოვნები
          - ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი ;
- ორგანიზებულობა;
- კრეატიულობა;
- საქმისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება;
- შედეგზე ორიენტირებული.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - განათლების დამადასტურებელი მოწმობის და სამოტივაციო წერილის ატვირთვა სავალდებულოა;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის ერთობლიობით, განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება