ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 9 საათი, 16 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 20


ვაკანსიის N 62930     

პოზიციის დასახელება
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) შესყიდვების სამსახურის უფროსი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
კატეგორია
მართვა/მენეჯმენტი
განცხადების ბოლო ვადა
22.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
2500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა, მასში ცვლილებების განხორციელების და გეგმის შესაბამისი მონაცემების შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შეტანის კოორდინირება და კონტროლი;
• შესყიდვების პროცესების ორგანიზება კანონმდებლობის, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად; 
• უფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული ბაზრის კვლევის შეფასება და ანალიზი; 
• ელექტრონული ტენდერის განხორციელებისთვის საჭირო დოკუმენტების (სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო განცხადება და სხვა) მომზადება ან/და მომზადების კოორდინაცია და კონტროლი;
• კონკურსის განხორციელებისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადების დაგეგმვა, კოორდინაცია და კონტროლი;
• პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტების სატენდერო ან/და საკონკურსო პირობებთან შესაბამისობის შემოწმება ან/და კოორდინირება/კონტროლი, ასევე აღნიშნული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის სატენდერო ან/და საკონკურსო კომისიისთვის განსახილველად წარდგენა;
• სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება, მათი გაფორმებისა და შესრულების კონტროლი; 
• სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებისა და მის შესრულება/შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსების კოორდინაცია; 
• სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების შესრულება; 
• კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება ან/და შემუშავებაში მონაწილეობა; 
• შესყიდვების სამსახურის მართვა;
 • სამსახურის თანამშრომლებს შორის ფუნქცია-მოვალეობების გადანაწილება, დავალებების მიცემა, მონიტორინგი და შეფასება;
• სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
• სამსახურებრივი კორესპონდენციის განხილვა;
 • კორესპონდენციის მომზადება ან/და უფლებამოსილების ფარგლებში მოზადებული კორესპონდენციის/დოკუმენტაციის ხელმოწერა/ვიზირება;
• ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში, გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
პროფესია
ეკონომიკის, სამართლის ან ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595 და 1599 მუხლები;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლი;
 • საქართველოს კანონი ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ";
 • საქართველოს კანონი ,,გრანტების შესახებ";
 • საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის № 26 დადგენილება ,,ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წლოვანების ან/და გარანტიის პირობების დადგენის შესახებ, რომელთა ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით";
 • საქართვლოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის № 121 დადგენილება ,,სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის № 321 დადგენილება ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების წესის დამტკიცების თობაზე;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანება ,,შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის № 2 ბრძანება ,,თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის  № 7 ბრძანება ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25 დეკემბრის  № 27 ბრძანება ,,სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 23 ივნისის № 15 ბრძანება ,,სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის და საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასურის ოდენობებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”;                                                                                                                                             
 • სახელმწიფო შესყიდვების  სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015  წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი”;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესი”;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანებით დამტკიცებული „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესი”;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესი”;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანებით დამტკიცებული „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”;     
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 31 დეკემბრის № 826 ბრძანება ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 28 ნოემბრის  №462 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ”.


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი
ORIS Manager            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
2401010

დამატებითი მოთხოვნები
          აუცილებელია:

• მინიმუმ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში;
• მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ხელმძღვანელ პოზიციაზე შესყიდვების მიმართულებით.

სასურველია:

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;

პიროვნული თვისებები:
• პასუხისმგებლობა;
• ორგანიზებულობა;
• პუნქტუალურობა;
• დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• აზრის ნათლად გამოხატვის უნარი;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• გუნდის განვითარების უნარი;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• მენეჯერული უნარები;
• დელეგირების უნარი;
• მოლაპარაკების უნარი;
• ინფორმაციის/ მონაცემთა ანალიზის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          წერითი დავალება მოიცავს:

• ტესტირებას ზოგად უნარებში;
• ტესტირებას ქართულ ენაში;
• ტესტირებას საკონკურო თემატიკაში მითითებული სამართლებრივი აქტებიდან;

• იმისათვის, რომ კანდიდატი გადავიდეს გასაუბრების ეტაპზე, მან როგორც ზოგად უნარებში ისე ქართულ ენაში მაქსიმალური 80 ქულიდან უნდა მიიღოს 48 ქულა და მეტი, ხოლო საკონკურო თემატიკაში მითითებული სამართლებრივი აქტებიდან ტესტში უნდა გადალახოს 70%-იანი ბარიერი, ანუ მაქსიმალური 40 ქულიდან უნდა მიიღოს 28 ქულა და მეტი;
• აუცილებელია კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადის გაკეთების დროს ატვირთონ და გამოაგზავნონ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი, ასევე შესაბამის ველში მიუთითონ მინიმუმ 1 რეკომენდატორის საკონტაქტო მონაცემები;
• შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით;
• სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: www.sda.gov.ge;
• კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ hr.gov.ge-ზე, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გააკეთოთ განაცხადი ვაკანსიაზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში; კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება