ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 9 საათი, 41 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 11


ვაკანსიის N 62907     

პოზიციის დასახელება
შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - კასპის კოლეჯი
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
20.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
კასპი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს რეგულარულ მეთვალყურეობას დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ სხვადასხვა (მეტროლოგიის, ხანძარსაწინააღმდეგო, გარემოს დაცვის, სტანდარტიზაციის და სხვა) ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
• ახორციელებს შრომის პირობების ინსპექტირებას;
• ახორციელებს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სისტემის შემუშავებას/დანერგვას/შესრულების კონტროლს;
• აწარმოებს ზოგადი და სპეციფიკური შრომითი რისკების შეფასებას და საფრთხეების იდენტიფიცირებას.
• უზრუნველყოფს პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის საშუალებების (PPE) არსებობას მაღალი რისკის ადგილებზე;
• ახორციელებს დაწესებულების შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის კულტურის დანერგვასთან დაკავშირებით წინადადებების ინიცირებასა და მენეჯმენტთან წარდგენას;
• უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუდმივ ინფორმირებულობას და დაწესებულების მენეჯმენტის დროულ ინფორმირებას;
• უზრუნველყოფს საშიშროებების განსაზღვრასა და შრომის უსაფრთხოების რისკების შეფასებას დაწესებულების საქმიანობის უსაფრთხოდ განხორციელების მიზნით;
• უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების რეგულარულად ჩატარებას;
• აუცილებლობის შემთხვევაში ახორციელებს გარე ტრენინგების საჭიროების ინიცირებას;
• უზრუნველყოფს რისკების პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას;
• უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების შემუშავებას და აღნიშნულის შესახებ დაწესებულების პერსონალის სათანადო ინფორმირებას;
• უზრუნვეყოფს დაწესებულების შენობა-ნაგებობას გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღჭურვას;
• ახორციელებს დაწესებულების ახალი თანამშრომლის პირველად ინსტრუქტაჟს;
• უზრუნველყოფს დაწესებულებას პირველადი დახმარების ყუთებით და ახორციელებს მუდმივ კონტროლს საჭირო მედიკამენტებზე, პირველადი დახმარების საშუალებებსა და ხანძარსაწინააღმედეგო უსაფრთხოების საშუალებებზე;
• ახორციელებს მენეჯმენტის ინფორმირებას ინციდენტების შესახებ. უზრუნველყოფს მათ აღრიცხვას, ანგარიშის შედგენას, გამომწვევი მიზეზების შესწავლა მოკვლევასა და გამოსასწორებელი ღონისძიებების ჩატარებას;
• უზრუნველყოფს სახანძრო ინსტრუქციების შემუშავებას;
• ვალდებულია შეიმუშაოს და განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების მოკლევადიანი გაცნობითი კურსი;
• მუშაობს დაწესებულების პერსონალთან შეთანხმებულად და კოორდინირებულად;
• მონაწილეობას იღებს სტრატეგიული და სამოქმედო დაგეგმვის პროცესში კომპეტენციის ფარგლებში;
• მონაწილეობას იღებს დაწესებულების ავტორიზაციისა და თვითშეფასების პროცესში კომპეტენციის ფარგლებში;
• კომპეტენციის ფარგლებში ახორცილებს უშუალო და ზემდგომ ხელმძღვანელთა სხვა დავალებებისა და დაწესებულების შიდა სამართლებრივი რეგულაციებით
გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებათა შესრულებას;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

•  საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
კასპი. აღმაშენებლის ქუჩა
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 551181100

დამატებითი მოთხოვნები
          სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

უნარ-ჩვევები:
• სტრესულ გარემოში მუშაობა;
• დროის ეფექტური მართვა;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• გუნდური მუშაობა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და შეავსონ აპლიკაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთონ:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები(არსებობის შემთხვევაში);
• სამოტივაციო წერილი.

არასრულად წარმოდგენილი რეზიუმეს შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის მომდევნო ეტაპზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია ხმათა უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება