ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 10 საათი, 6 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 10


ვაკანსიის N 62904     

პოზიციის დასახელება
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - კასპის კოლეჯი
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
20.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
კასპი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               • საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული დოკუმენტების წარმოება;
• საწარმოო პრაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელება: საწარმოო პრაქტიკის გრაფიკის შედგენა, მონაწილეობის მიღება პრაქტიკის ობიექტების მოძიებაში, ორგანიზაციების ადამიანური რესურსების მენეჯერებთან ან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან მოლაპარაკების წარმოება პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მისაღები რაოდენობის, პრაქტიკის თემატიკის, დროის ხანგრძლივობის, სამუშაო გრაფიკის განსაზღვრის მიზნით;
• პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა საწარმოო პრაქტიკაზე განაწილების ორგანიზება;
• პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების კოორდინატორთან ერთად საწარმოო პრაქტიკის შეფასებაზე გასატანი საკითხების მომზადების, პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან/განმახორციელებლებთან შეთანხმების და სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერისათვის მიწოდების უზრუნველყოფა;
• საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში შეფასების პროცესის ორგანიზება;
• საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში შეფასების უწყისების წარმოება-კონტროლი და სასწავლო პროცესის მენეჯერისათვის წარდგენა;
• საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ გაცდენილი საათებისა და დისციპლინურ გადაცდომათა აღრიცხვა და შესაბამისი რეაგირება;
• პროფესიული სტუდნტის/მსმენლის მიერ საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში სასწავლო პროგრამის ათვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერისთვის;
• საპრაქტიკო პერიოდის დასრულებისთანავე შესაბამისი ანგარიშის მომზადება და მიწოდება სასწავლო პრაქტიკისა და სასწავლო პროცესის მენეჯერის, ხარისხის
მართვის მენეჯერისა და დირექტორის მოადგილისათვის შემდგომი ანალიზის მიზნით;
• მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი კადრის შერჩევის უზრუნველსაყოფად საწარმოო პრაქტიკის უწყისების მონაცემების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება და პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისათვის მიწოდება;
• კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების ავტორიზაციისა და თვითშეფასების პროცესში მონაწილეობა;
• კომპეტენციის ფარგლებში სტრატეგიული და სამოქმედო დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა;
• დაწესებულების ყველა თანამშრომელთან შეთანხმებული, კოორდინირებული მუშაობა;
• კომპეტენციის ფარგლებში უშუალო და ზემდგომ ხელმძღვანელთა სხვა დავალებებისა და დაწესებულების შიდა სამართლებრივი რეგულაციებით გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებათა შესრულება.
• კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს წინადადებების ინიცირებასა და მენეჯმენტთან წარდგენას.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
კასპი. აღმაშენებლის ქუჩა
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 551181100

დამატებითი მოთხოვნები
          სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

უნარ-ჩვევები:
• სტრესულ გარემოში მუშაობა;
• დროის ეფექტური მართვა;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• გუნდური მუშაობა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და შეავსონ აპლიკაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთონ:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები(არსებობის შემთხვევაში);
• სამოტივაციო წერილი.

არასრულად წარმოდგენილი რეზიუმეს შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის მომდევნო ეტაპზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია ხმათა უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება