ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 10 საათი, 25 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 21


ვაკანსიის N 62902     

პოზიციის დასახელება
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - კასპის კოლეჯი
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
20.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
კასპი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               • უზრუნველყოფს დაწესებულების საქმიანობის რეკლამირებას პროფესიული სტუდენტების/მსმენლების და პარტნიორი დამსაქმებლების მოზიდვის მიზნით;
• უზრუნველყოფს საჯარო და კერძო სკოლებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ფართო საზოგადოებასთან 
  ურთიერთობის დამყარებას და დაწესებულების ცნობადობის გაზრდას პოტენციურ ბენეფიციართა მოზიდვისა და მათთვის სერვისების შეთავაზების მიზნით;
• უზრუნველყოფს შრომის ბაზრის მოკვლევას, ფართო საზოგადოების, დაინტერესებული პირებისა და პოტენციური დამსაქმებლების ინფორმირებას დაწესებულების 
  საქმიანობის, არსებული პროგრამების შესახებ, დამსაქმებელთა მუდმივად განახლებადი და მრავალფეროვანი ბაზის შექმნას; 
• პასუხისმგებელია მისაღები კონტიგენტის მოზიდვასა და მათ სწორ პროფესიულ ორიენტაციაზე;
• უზრუნველყოფს დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის კონსულტაციების გაწევასა და ინფორმაციის მიწოდებას არსებული პროფესიული 
  საგანმანათლებლო პროგრამების/მომზადება-გადამზადების პროგრამების შესახებ;
• ახორციელებს დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველთა/პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ინფორმირებას შემდგომი დასაქმების პერსპექტივების 
  შესახებ;
• იკვლევს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს სამოქმედო გეგმის მონახაზს ახალი სასწავლო წლისათვის და შედეგებს აწვდის 
  დაწესებულების დირექტორსა და დირექტორის მოადგილეს;
• დახმარებას უწევს პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენლებს და კურსდამთავრებულებს კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს მოძიებისა და დასაქმების საკითხებთან 
  დაკავშირებით;
• ყოველდღიურად უზრუნველყოფს ვაკანსიების მოძიებას, დამსაქმებლებთან გასაუბრებასა და შესაბამისი ინფორმაციის კურსდამთავრებულთათვის მიწოდებას;
• უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა შესახებ განახლებადი საინფორმაციო ბაზის შექმნას;
• დამსაქმებლებისგან კადრებზე მოთხოვნის თითოეულ შემთხვევაზე ოპერატიულად რეაგირებს და უზრუნველყოფს მათთვის სათანადო კადრის შერჩევას;
• უზრუნველყოფს დამსაქმებლებთან კითხვარების წარმოებას დაწესებულების კურსდამთავრებულთა შესახებ;
• უზრუნველყოფს საწარმოო პრაქტიკის შედეგების გამოყენებას პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა დასაქმების პროცესში;
• უზრუნველყოფს, როგორც კურსდამთავრებულთა, აგრეთვე, პროფესიული სტუდენტთა/მსმენელთა დასაქმების სტატისტიკის წარმოებას და სრულყოფილი მონაცემთა 
  ბაზის შექმნას;
• ორგანიზებას უწევს და ახორციელებს პროფესიულ სტუდენტებთან/მსმენლებთან შეხვედრებს;
• მონაწილეობს პრეზენტაციების, ღია კარის დღეების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებაში;
• მუშაობს დაწესებულების პერსონალათან შეთანხმებულად და კოორდინირებულად;
• მონაწილეობას იღებს სტრატეგიული და სამოქმედო დაგეგმვის პროცესში კომპეტენციის ფარგლებში;
• მონაწილეობას იღებს დაწესებულების ავტორიზაციისა და თვითშეფასების პროცესში კომპეტენციის ფარგლებში;
• კომპეტენციის ფარგლებში ახორცილებს უშუალო და ზედმდგომ ხელმძღვანელთა სხვა დავალებებისა და დაწესებულების შიდა სამართლებრივი რეგულაციებით 
  გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებათა შესრულებას;
• კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს წინადადებების ინიცირებასა და მენეჯმენტთან წარდგენას. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
კასპი. აღმაშენებლის ქუჩა
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 551181100

დამატებითი მოთხოვნები
          სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

უნარ-ჩვევები:
• სტრესულ გარემოში მუშაობა;
• დროის ეფექტური მართვა;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• გუნდური მუშაობა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და შეავსონ აპლიკაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთონ:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები(არსებობის შემთხვევაში);
• სამოტივაციო წერილი.

არასრულად წარმოდგენილი რეზიუმეს შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის მომდევნო ეტაპზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია ხმათა უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება