ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

5 დღე, 9 საათი, 9 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 62870     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
სამშენებლო საქმე
განცხადების ბოლო ვადა
25.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სამტრედია
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               ა) ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; 
ბ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობაზე კონტროლის განხორციელება; 
გ) დეფექტური აქტების შედგენა, საორიენტაციო ღირებულებების დადგენით; 
დ) ტექნიკური დოკუმენტაციის (ხარჯთაღრიცხვა, ნახაზები) შესწავლა; 
ე) ფარული სამუშაოების შედგენა; 
ვ) სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების მომზადების ორგანიზება; 
ზ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტებზე; 
თ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება დასახლებათა მიწათსარგებლობის, უფლებრივი ზონირების, ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხებზე; 
ი) მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ჩამოყალიბება და განვითარება; 
კ) წინადადებების შემუშავება ტერიტორიის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის საკითხებზე; 
ლ) წინადადებების შემუშავება სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის საკითხებზე; 
მ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვაფუნქციების განხორციელება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
ინჟინერი ან არქიტექტორი
საკონკურსო თემატიკა
          

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 

„ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება

„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 31 მაისის №255 დადგენილება 

„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონებაში შემავალი მიწის ნაკვეთების საზღვრების დადგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 აგვისტოს №261 დადგენილება 

„ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება 

„ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამშენებლო  სამუშაოების  სახელმწიფო  შესყიდვისას ზედნადები  ხარჯებისა  და  გეგმური  მოგების  განსაზღვრის  წესის“  დამტკიცების  შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება 

,,სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილებაპროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქალაქი სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. N6
საკონტაქტო ტელეფონები
595-33-22-25
საკონტაქტო პირი
ია ხოშტარია

დამატებითი მოთხოვნები
          სამუშაო გამოცდილება: საინჟინრო–სამშენებლო ან არქიტექტურულ სფეროში/დარგში მუშაობის არანაკლებ 1 (ერთი) წლიანი გამოცდილება.   
          

დამატებითი ინფორმაცია
          1.კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა რეზიუმეს შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს: 
ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
ბ) საინჟინრო–სამშენებლო ან არქიტექტურულ სფეროში/დარგში მუშაობის არანაკლებ 1 (ერთი) წლიანი გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა. 
2. კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია; კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კანდიდატს ეცნობება მის მიერ აპლიკაციაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია ვალდებულია საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს, ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება