ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

5 დღე, 9 საათი, 4 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 13


ვაკანსიის N 62869     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წვევამდელთა სამხედრო სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, საალფავიტო და სოქმო წიგნების წარმოების საკითხებში მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა
განცხადების ბოლო ვადა
25.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
650 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სამტრედია
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               ა) წვევამდელთა მოძიება;
ბ) წვევამდელებისთვის უწყების ჩაბარება; 
გ) სამხედრო სამსახურში წვევამდელების გამოცხადების უზრუნველყოფა; 
დ) წვევამდელების გადაყვანა თბილისის შემკრებ - გამანაწილებელ პუნქტში;
ე) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვაფუნქციების განხორციელება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
პროფესიული
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე თავი 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ I-ლი, მე-III და მე-V თავები 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი 

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

„თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი

„მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 02 ივნისის №247 დადგენილება პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქალაქი სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. N6
საკონტაქტო ტელეფონები
595-33-22-25
საკონტაქტო პირი
ია ხოშტარია

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა რეზიუმეს შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ არ იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტი. 
კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კანდიდატს ეცნობება მის მიერ აპლიკაციაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია ვალდებულია საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს, ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება