ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

26 დღე, 9 საათი, 29 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 413


ვაკანსიის N 62866     

პოზიციის დასახელება
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტი
კონკურსის ტიპი
სხვა
ორგანიზაცია
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
კატეგორია
განათლება
განცხადების ბოლო ვადა
15.02.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა

არ არის მითითებული

სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი

ფუნქციები
               ა) არაფორმალური განათლების აღიარების წესის შესაბამისად სამუშაოს შესრულება;
ბ) მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების შესახებ;
გ) მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის, პროცედურების, ეტაპებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ;
დ) მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესახებ;
ე) კონსულტირების ფორმის შედგენა, შესაბამისი დოკუმენტაციის (მტკიცებულებების) შეგროვება და ამღიარებელი დაწესებულებებისთვის ან/და აღირების კომისიისთვის მიწოდების უზრუნველყოფა;
ვ) არაფორმალური განათლების აღირების კონსულტანტთა შერჩევის, სერტიფიცირებისა და სტატუსის შეწყვეტის წესიდან გამომდინარე, სხვა აქტივობები.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
პროფესიული


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი 0193, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2;
საკონტაქტო ტელეფონები
ტელეფონი - (+995 32) 2 200 220.

დამატებითი მოთხოვნები
          ა) არაფორმალური განათლების აღარების კოსულტანტობის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება;
ბ) საოფისე პროგრამების ცოდნა;
გ) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
დ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილე კანდიდატი ვალდებულია:
ა) კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი - ავტობიოგრაფია (CV), წარმოადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის - www.hr.gov.ge - მეშვეობით;
ბ) შესაბამის გრაფაში ატვირთოს კვალიფიკაციების/განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;

კონკურსის ეტაპები:
ა) განაცხადის წარდგენა, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს ავტობიოგრაფია (CV) და კვალიფიკაციების/განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;
ბ) განაცხადების გადარჩევა;
გ) ტესტირების შესრულება ელექტრონული ფორმით;
ტესტირების თემატიკა: საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“; საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“;
დ) ტრენინგის ჩატარება და ტესტირება/დავალების შესრულება ელექტრონული ფორმით;
ე) ტესტირების/დავალების შესრულების შედეგების განხილვა საკონკურსო კომისიის მიერ და კონკურსანტებისათვის საბოლოო შედეგების ინდივიდუალურად გაცნობა.
შესრულებული პრაქტიკული დავალების შესაბამისად, შეფასდება პოტენციური კონსულტანტის ძირითადი ამოცანა-მოვალეობების შესრულების მზაობა და შესაძლებლობა.
          


საწყის გვერდზე დაბრუნება