ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 15


ვაკანსიის N 61822     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ადმინიტრაციული სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების მე-3 რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი)
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
სოციალური სამსახური
განცხადების ბოლო ვადა
30.08.2020
თანამდებობრივი სარგო:
850 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ახალქალაქი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               -ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას, განხორციელების პროცესის მონიტორინგს და შეფასებას;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განმახორციელებელი სოციალური მუშაკების ქსელის შექმნას და მათი სამოქმედო უბნების განსაზღვრას;
-დამტკიცებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შესაბამისად სტატისტიკის წარმოებას; ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნას;
-ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევას, რეგისტრაციასა და შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრას;
- მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

-  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

-  საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი‘‘ (I, II, III და IV თავები);

- საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

-  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი‘‘;

-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N11 დადგენილება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

- ბავშვის უფლებათა კოდექსიპროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 11
საკონტაქტო ტელეფონები
595302480
საკონტაქტო პირი
ხაჩატურ ალექსანიან

დამატებითი მოთხოვნები
          ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე ან/და მოქალაქეებთან კონსულტაციის მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება,
კომპეტენციები:
1. ანალიტიკური აზროვნება;
2. გუნდური მუშაობა;
3. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
4. ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
5. საკუთარი საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          - აუცილებელია კანდიდატმა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება