ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 3


ვაკანსიის N 61802     

პოზიციის დასახელება
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მოქალაქეობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი ,,თეთნულდი"
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
28.08.2020
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
მესტია
სამუშაოს ტიპი
ნახევარი განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               
1. განახორციელოს ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,, მოქალაქეობა“ სწავლება და მოდულის მიზნების შესაბამისად: 
1.1 პროფესიულ სტდენტს დაეხმაროს გააცნობიეროს მოქალაქის როლი სახელმწიფოს სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში;
1.2პროპესიულ სტუდენტს დაეხმაროს ამოიცნოს აქტუალური საზოგადოებრივი პრობლემები და საკუთარი ჩართულობით იზრუნოს მათ მოგვარებაზე;
1.3	დაეხმაროს განსაზღვროს საზოგადოებისა და ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმიანობაში მონაწილეობის ფორმები და საშუალებები; 
1.4 პროფესიულ სტუდენტს განუვითაროს დარგობრივი ენით ოპერირებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცესების კვლევისთვის საჭირო უნარები; 
1.5 პროფესიულ სტუდენტს დაანახოს საკუთარი ქვეყ¬ნის ადგილი და როლი მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში. 
2. განახორციელოს პროფესიული სტუდენტის ხარისხიანი სწავლება და შეფასება, მოდულით გათვალისწინებული მოთხოვნების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
3. განახორციელოს პროფესიულ სტუდენტებში პროფესიული უნარ-ჩვევების/კომპეტენციების ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი სწავლება; 
4. მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის შემუშავებისა და სრულყოფის პროცესში; 
5. უზრუნველყოს სწავლების მაღალი ხარისხი; 
6. იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კოლეჯის მიერ შეთავაზებულ სწავლებებში;
7. უზრუნველყოს, საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტისთვის, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესში მონაწიელობის მიღება და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიხედვით სწავლება; 
8. შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით, პროფესიული სტანდარტებით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებები


      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
მესტია, ერეკლე ფარჯიანის ქ. N 25
საკონტაქტო ტელეფონები
577577414; 577577412

დამატებითი მოთხოვნები
          კვალიფიკაცია: ბაკალავრი, სპეციალობა ჰუმანიტარული მიმართულებით (მასწავლებლობის უფლებით - გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა/პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსი და სამოქალაქო განათლებაში გადამზადების კურსი;
სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
სწავლების პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; 
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა; 
ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
          

დამატებითი ინფორმაცია
          •კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს კანდიდატი, თუ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) ატვირთული დოკუმენტაციით მოხდება მისი შესაბამისობის დადგენა ვაკანტური თანამდებობისათვის დაწესებულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან; 
•კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებს ან/და მის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია, კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს. 
•კონკურსანტს მეორე ეტაპზე გადასვლის შემთხვევაში გადაეგზავნება მოდულის განხორციელების გზამკვლევი ( პროექტი), მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე; 
• გამარჯვებულ კანდიდატ(ებ)თან კოლეჯის მიერ შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოიშობა ინტეგრირებულ საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განხორციელების უფლების მოპოვების შემდეგ კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანების და გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად. პროგრამის უფლების მოპოვებამდე მასთან გაფორმდება წინარე ხელშეკრულება. 
• შრომის ანაზღაურება: საათობრივი დატვირთვის მიხედვით, 1 საკონტაქტო სთ - 15 ლარი; 
• შრომითი ხელშეკრულების ვადა დანიშვნიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მომდევნო წელს გაგრძელების პერსპექტივით. 
• სავალდებულოა, კონკურსანტმა ვებ-გვერდზე - www.hr.gov.ge შესაბამის გრაფაში ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები: 
* კანდიდატმა ატვირთოს განთლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
* სამოტივაციო წერილი; 
* გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულების დასაქმების მიზნით. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 1 თვის ვადაში
        

საწყის გვერდზე დაბრუნება