ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

20 დღე, 16 საათი, 1 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 1


ვაკანსიის N 61421     

პოზიციის დასახელება
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
01.09.2020
თანამდებობრივი სარგო:
2000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
გორი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               –	კომპეტენციის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროცესსა და მეცნიერული კვლევებში მონაწილეობა ან/და წარმართვა;
–	ინფორმატიკის საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსების გაძღოლა/ სწავლება;
–	საბაკალავრო ნაშრომების, საკონფერენციო თემების, იუნკერთა სამეცნიერო-კვლევით მუშაობისა და სხვა მსგავსი აქტივობებში მონაწილეობა;
–	აკადემიაში განხორციელებულ კვლევებში და კვლევის შედეგების გამოქვეყნების პროცესში აქტიური მონაწილეობა;
–	ინფორმატიკის მიმართულების აკადემიურ პერსონალთან ერთად პროფესიული განვითარების პროგრამებში და სხვა სახის პროექტებში მონაწილეობა;
–	კომპეტენციის ფარგლებში სასწავლო კურსების სილაბუსების განვითარება/სრულყოფის პროცესში მონაწილეობა და ხელმძღვანელობა;
–	დადგენილ ვადებსა და პირობებში სასწავლო და საგამოცდო მასალის მომზადება; 
–	იუნკერთა შეფასების უზრუნველყოფა სილაბუსში ასახული შეფასების ფორმების, მეთოდების, კომპონენტებისა და კრიტერიუმების მიხედვით;
–	იუნკერთა საკონსულტაციო მეცადინეობების გრაფიკის შედგენისა და კონსულტაციების პროცესში მონაწილეობა; 
–	ინფორმატიკის პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადებაში მონაწილეობა;
–	პედაგოგიური და კოლეგიალური ეთიკის ნორმების დაცვა;
–	კომპეტენციის ფარგლებში ბაკალავრიატსა და მთლიანად აკადემიაში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტებსა თუ ღონისძიებებში მონაწილეობა;
–	სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს ხელის შემშლელი საკითხების ბაკალავრიატის ხელმძღვანელსა და მიმართულების უფროსთან მოხსენება;
–	ინფორმატიკის მიმართულების უფროსის წინაშე ანგარიშვალდებულება.
–	საქართველოს კანონმდებლობით, აკადემიის სამართლებრივი აქტებითა და ბაკალავრიატის დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციებისა და მოვალეობების შესრულება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
დოქტორი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი
საკონტაქტო ტელეფონები
577393607

დამატებითი მოთხოვნები
             ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს დოქტორის აკადემიური ხარისხი სწავლის შემდეგი სფეროებიდან ერთ-ერთში: ინფორმატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ინფორმაციული სისტემები, კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული ინჟინერია. ასევე, უნდა გააჩნდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

 დასაშვებია/შესაძლებელია პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ აღნიშნული აკადემიური თანამდებობების დაკავება. პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დადასტურდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოცემული პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.

  კანდიდატს უნდა გააჩნდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი სასწავლო კურსებიდან ორი ან მეტი სასწავლო კურსის სწავლების გამოცდილება: 
1.	სისტემების ადმინისტრირება;
2.	მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები SQL Server;
3.	მიკროპროცესორული სისტემები;
4.	მონაცემთა სტრუქტურები და პროგრამირება;
5.	პროგრამირების ენა Python;
6.	NET ტექნოლოგია და პროგრამირების ენა C#;
7.	პროექტების მენეჯმენტი Ms project.

-   ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა შერჩევისას დამატებით უპირატესობად ჩაითვლება პროგრამული ინჟინერიისა და კომპიუტერული ინჟინერიის სფეროებში საქმიანობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტთა ხელმძღვანელობა, აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის, სამეცნიერო კონფერენციის, სამეცნიერო-საგამომცემლო კოლეგიის წევრობა, სადოქტორო, სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების რეცენზირება-ოპონირება, საერთაშორისო სამეცნიერო მოღვაწეობის აღიარება. საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები, ციტირების ინდექსები, საგრანტო პროექტებში და სხვადასხვა პროფესიულ კომისიებში მონაწილეობა. აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება.

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილე კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:
-  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
-  სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა;
-  სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
-  კვლევით პროექტებში/გრანტებში მონაწილეობა.
-  ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი;
-  დროის მართვის უნარი;
-  სამუშაოს რაციონალურად განაწილების უნარი;
-   ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი;
-   თვითგანვითარების უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე დაინტერესებულმა კანდიდატმა სავალდებულოა საკონკურსო განაცხადი ქართულ ენაზე (თანდართული მოთხოვნილი დოკუმენტებით) გადმოაგზავნოს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ გვერდზე: www.hr.gov.ge 2020 წლის 25 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით.

კანდიდატმა შესაბამის ველში აუცილებელია ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლი;
- სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის ან/და შესაბამისი პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლი;
- ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით პოტენციალს (უნდა ატვირთოს ,,ნაშრომები, პუბლიკაციები"-ს ველში);
- სასწავლო კურსის სამი ან რამდენიმე სილაბუსი (უნდა ატვირთოს ,,დამატებითი დოკუმენტაციის" ველში);
- შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი (სადაც მითითებული იქნება ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესების მიზეზი, ასევე ცოდნა და გამოცდილება, რითაც დასტურდება კანდიდატის შესაბამისობა გამოცხადებულ ვაკანსიასთან);
- მიუთითოს რეკომენდატორის სახელი და გვარი,სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ. ფოსტა.
- კანონმდებლობით გათვალისწინებული ან საკონკურსო კომისიის მიერ მოთხოვნილი სხვა დოკუმენტები (მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში).

კონკურსი ჩატარდეს შემდეგ ეტაპად:
- კანდიდატების მიერ წარმოდგენილი განაცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენა საკონკურსო მოთხოვნებთან;
- გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან.

საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში მოსთხოვოს კონკურსანტს შესაბამისი საცდელი ლექციის ჩატარება ან შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსის პრეზენტაცია.

კანდიდატის შერჩევას განახორციელებს აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული საკონკურსო კომისია.

შერჩეულ კანდიდატს გაუფორმდება აკადემიასთან აკადემიური პერსონალის აფილირების ხელშეკრულება.


          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის ფარული კენჭისყრის წესით განაცხადების მიღების დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება