ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 11 საათი, 23 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 4


ვაკანსიის N 61202     

პოზიციის დასახელება
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი (ფსიქიატრი)
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ “ლევან სამხარაულის სახელობის - სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო” 2004 წლის 4 ნოემბერს ჩამოყალიბდა. ექსპერტიზის ბიურო წარმოადგენს სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებას, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და მისი საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით დამტკიცებული დებულებით და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

ბიუროს მომსახურებით სარგებლობენ, როგორც სახელმწიფო და საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ასევე კერძო სტრუქტურები, კომერციული და არაკომერციული დაწესებულებები და სხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირები.

ბიუროში მოქმედებს საექსპერტო მომსახურების ფიქსირებული გადასახადი, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით.
          
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
08.07.2020
თანამდებობრივი სარგო:
400 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               •	გამოსაკვლევ პირთა ფსიქიატრიული გამოკვლევა და დიაგნოსტირება;
•	გამოსაკვლევ პირთა აუცილებელი მოვლა სამკურნალო-დაცვითი რეჟიმისა და სამედიცინო დეონტოლოგიის პრინციპების დაცვით;
•	კლინიკური შემთხვევების გარჩევაში მონაწილეობა;
•	ავადმყოფის შესაბამისი (ამბულატორიულ, სტაციონარულ) სამედიცინო ბარათის შევსება დადგენილი წესით;
•	საექსპერტო დასკვნის შედგენა დადგენილი წესით.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
პროფესია
ექიმი-ფსიქიატრი
საკონკურსო თემატიკა
          
 1. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულება; (http://www.expertiza.gov.ge/page.html?page=acts&item=2136);
 2. ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის დებულება (http://www.expertiza.gov.ge/source/pdf/fsiqiatriuli%20debuleba.pdf)


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N84
საკონტაქტო ტელეფონები
2258484
საკონტაქტო პირი
ანა ივანიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          •	კანდიდატს უნდა ქონდეს ექიმი-ფსიქიატრის სერტიფიკატი;
•	პროფესიული და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი განხორციელებული შეფასების შედეგებსა და სხვა წყაროებზე დაყრდნობით;
•	განხორციელებული სამუშაოს დოკუმენტირების უნარი;
•	ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
•	მოქნილობა და დამოუკიდებლობა;
•	თვითკონტროლი და სიმშვიდის შენარჩუნება რთულ და სტრესულ სიტუაციებში;
•	სამუშაოს დაგეგმვისა და დროის ორგანიზების უნარი;
•	გუნდური მუშაობის უნარი;
•	მიმღებლობა განსხვავებული აზრისა და სიახლეების მიმართ;          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა განაცხადი უნდა შეავსონ საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: http://www.hr.gov.ge -ზე მითითებული ვადის ჩათვლით; 
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს უნდა ატვირთონ განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი და შეავსონ სამოტივაციო წერილის გრაფა; კანდიდატმა უნდა ატვირთოს ექიმი-ფსიქიატრის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
კონკურსის მეორე ეტაპზე - გასაუბრებაზე, მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციების) გადარჩევის საფუძველზე, დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; კონკურსის ჩატარების დროის, თარიღის და ადგილის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს კომისია აპლიკაციის ვადის ამოწურვიდან 3 თვის განმავლობაში ქულათა სისტემის საფუძველზე; 
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება