ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 60722     

პოზიციის დასახელება
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები" - ფიზიკის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
ა(ა)იპ - კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
21.05.2020
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ოზურგეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               1. განახორციელოს ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,ფიზიკა“ კომპონენტის სწავლება მოდულის მიზნების შესაბამისად:(შესაბამისი მოდული იხილეთ: http://horizonti.ge/)
1.1 უზრუნველყოს, რომ პროფესიულ სტუდენტს გაუჩნდეს ინტერესი მეცნიერების შესწავლის მიმართ;
1.2. პროფესიულ სტუდენტს შეასწავლოს სამყაროში მიმდინარე მოვლენებში მეცნიერული კანონზომიერებების დანახვა და მიღებული ცოდნის გამოყენებით სხვადასხვა ცხოვრებისეული ამოცანის გადაჭრა;
1. 3. უზრუნველყოს რომ პროფესიულ სტუდენტს შეეძლოს გარემოში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ურთიერთდაკავშირება;
1.4. პროფესიულ სტუდენტს განუვითაროს კვლევითი უნარ-ჩვევები, რომლებსაც ახალი ცოდნის მისაღებად გამოიყენებს;
1.5. უზრუნველყოს რომ პროფესიულ სტუდენტს მეცნიერული ცოდნისა და ანალიზის საფუძველზე შეეძლოს ბუნებაში სხვადასხვა მოვლენის პროგნოზირება;
2. განახორციელოს პროფესიული სტუდენტის ხარისხიანი სწავლება და შეფასება, მოდულით გათვალისწინებული მოთხოვნების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
3. განახორციელოს პროფესიულ სტუდენტებში პროფესიული უნარ-ჩვევების/კომპეტენციების ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი სწავლება;
4. მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის შემუშავებისა და სრულყოფის პროცესში;
5. უზრუნველყოს სწავლების მაღალი ხარისხი;
6. იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კოლეჯის მიერ შეთავაზებულ სწავლებებში;
7. უზრუნველყოს, საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტისთვის, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესში მონაწიელობის მიღება და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიხედვით სწავლება;
8. შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით, პროფესიული სტანდარტებით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ოზურგეთი, რუსთაველის ქუჩა N8
საკონტაქტო ტელეფონები
577162287; 577162283;

დამატებითი მოთხოვნები
           კვალიფიკაცია: საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული ფიზიკის მასწავლებლის კვალიფიკაცია და/ან ბაკალავრის ფიზიკოსის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი შესაბამისი დიპლომი(მასწავლებლობის უფლებით -გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა ან პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსი; სხვა შემთხვევაში, პედაგოგიური კურსის გავლა სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს) და/ან მაგისტრი/მაგისტრთან გათანაბრებული,ფიზიკოსის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი შესაბამისი დიპლომი (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს) და/ან ფიზიკის დოქტორი (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს).
 სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა;
 სწავლების პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;
 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          •კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს კანდიდატი, თუ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) ატვირთული დოკუმენტაციით მოხდება მისი შესაბამისობის დადგენა ვაკანტური თანამდებობისათვის დაწესებულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან;
•კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებს ან/და მის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია, კონკურსში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.
•კონკურსანტს მეორე ეტაპზე გადასვლის შემთხვევაში გადაეგზავნება მოდულის განხორციელების გზამკვლევი (პროექტი), მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე;
• გამარჯვებულ კანდიდატ(ებ)თან კოლეჯის მიერ შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოიშობა ინტეგრირებულ საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განხორციელების უფლების მოპოვების შემდეგ კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანების და გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად. პროგრამის უფლების მოპოვებამდე მასთან გაფორმდება წინარე ხელშეკრულება.
• შრომის ანაზღაურება: საათობრივი დატვირთვის მიხედვით, 1 საკონტაქტო სთ - 15 ლარი;
• შრომითი ხელშეკრულების ვადა დანიშვნიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მომდევნო წელს გაგრძელების პერსპექტივით.
• სავალდებულოა, კონკურსანტმა ვებ-გვერდზე - www.hr.gov.ge შესაბამის გრაფაში ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები: 
* განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
* სამოტივაციო წერილი;
* გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 1 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება