ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

4 დღე, 10 საათი, 42 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2

x შიდა კონკურსი:
- შიდა კონკურსი ცხადდება პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, კარიერული განვითარების მიზნით.
- შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს იმ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ მოხელეს, რომელ დაწესებულებაშიც ცხადდება შიდა კონკურსი.
- შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვს რეზერვში ჩარიცხულ პირს და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს.

ვაკანსიის N 60569     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში
კონკურსის ტიპი
შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა
განცხადების ბოლო ვადა
10.07.2020
თანამდებობრივი სარგო:
830 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ხარაგაული
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება.
წინადადებების შემუშავება ტერიტორიის დასუფთავების, ნარჩენების გატანის, გადამუშავებისა და უტილიზაციის საკითხებზე.
ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების წესების დარღვევასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენცია და აღკვეთა, შესაბამის სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა.
დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, კომპეტენციის ფარგლებში.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

-საქართველოს კონსტიტუცია;

-საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“.

-საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“.

- საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“.

- საქართველოს კანონი ,,საავტომობილო გზების შესახებ“.

- საქართველოს კანონი ,,სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“.

 პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის N15
საკონტაქტო ტელეფონები
598287058
საკონტაქტო პირი
ნანა გიორგაძე

დამატებითი მოთხოვნები
          ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          შიდა კონკურსი:
- შიდა კონკურსი ცხადდება პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, კარიერული განვითარების მიზნით.
- შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს იმ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ მოხელეს, რომელ დაწესებულებაშიც ცხადდება შიდა კონკურსი.
- შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვს რეზერვში ჩარიცხულ პირს და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს.
- კონკურსში მონაწილეობისათვის, კანდიდატი ვალდებულია განაცხადი წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით;
-კანდიდატმა ჩემი რეზიუმეს შესაბამის ველში დამატებით უნდა ატვირთოს:
სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრის საფუძველზე, სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება