ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 2 საათი, 28 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 20


ვაკანსიის N 56840     

პოზიციის დასახელება
საინფორმაციო მენეჯერი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ქალაქ თბილისის N82 საჯარო სკოლა
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
24.08.2019
თანამდებობრივი სარგო:
450 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
1 თვე

ფუნქციები
               1.	საინფორმაციო ნაკადების მართვის სტრატეგიის შემუშავება და მუდმივი განახლება;
2.	ღონისძიებების/პროექტების/კამპანიების დაგეგმვა, ორგანიზება და მონიტორინგი;
3.	დაინტერესებული მხარისთვის საინფორმაციო ტურების მოწყობა;
4.	სკოლასა და მასთან კავშირში მყოფ საზოგადოებას შორის კავშირების დამყარება, საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა;
5.	სკოლის საინფორმაციო-შემოქმედებითი კუთხეების ორგანიზება, განახლება, მონიტორინგი;
6.	მშობელთა ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა;
7.	მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან, დირექციასთან და კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობით, საზოგადოების ინფორმირება სკოლის გადაწყვეტილებების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებთან შესაბამისი შეხვედრების ორგანიზება;
8.	სკოლის ვებგვერდისა და სოციალური ქსელების ადმინისტრირება;
9.	საზოგადოებასა და სკოლას შორის კეთილგანწყობილი ატმოსფეროს შექმნის ხელშეწყობა;
10.	შემეცნების, აზრების, დამოკიდებულებისა და ქცევის მონიტორინგი სკოლის შიგნით და ასევე მის გარეთ;
11.	საზოგადოების აზრის განჭვრეტა, იმ საკამათო საკითხების ანალიზი, რომლებიც დადებითად ან უარყოფითად მოქმედებენ სკოლის მუშაობასა და გეგმებზე;
12.	განსახორციელებელი აქტივობების მიზნის განსაზღვრა, გეგმებისა და ბიუჯეტის შედგენა, სახსრების მოზიდვის ინიცირება;
13.	ანგარიშის, განცხადებების, პრეს-რელიზების, მოხსენებების, სტატიების, სარეკლამო ბროშურებისა და ბუკლეტების ტექსტების მომზადება;
14.	სკოლის მიზნების შესაბამისი, სკოლის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Project            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       A1       A1
რუსული       A1       A1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, ნაკადულის 6
საკონტაქტო ტელეფონები
2701275განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება