ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 1 საათი, 11 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 7


ვაკანსიის N 56815     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ადმინისტრაციული სამსახურის,მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის კოორდინაციის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - უმცროსი სპეციალისტი - ს. არაშენდის, დარჩეთის, ქოდალოს, ზიარისა და ფხოველის ადმინისტრაციულ ერთეულში
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
22.08.2019
თანამდებობრივი სარგო:
400 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
გურჯაანი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               - უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს მერიასთან;
- უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების მონაწილეობას ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაგეგმი მუნიციპალური პროგრამების, 
 პროექტების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავებაში;
- უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და სახალხო განხილვების ჩატარების ორგანიზებას;
- განყოფილების უფროსს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების შესახებ;
- განყოფილების უფროსის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას;
- მერის და უშუალო ხელმძღვანელის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სრული ზოგადი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

გ) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის 34 დადგენილება „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

დ) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის 60 დადგენილება „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის გამზ.13
საკონტაქტო ტელეფონები
599-85-21-85
საკონტაქტო პირი
მაია ლალიაშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          - გუნდური მუშაობა;
- დეტალებზე ორიენტირება;
- კომუნიკაცია მოქალაქეებთან;
- ინფორმაციის შეგროვებისა (და გაცემის) უნარი.
- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს:
  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
2. კონკურსანტმა განაცხადის გაკეთებისას უნდა შეავსოს სავალდებულო ენებისა და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის ველი;
3. კონკურსი მოიცავს შერჩევის შემდეგ ეტაპებს:
3.1 განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა (კანდიდატის შეფასების ეტაპზე - გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან - გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ ფორმით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას);
3.2 კანდიდატის შეფასება, რომელიც მოიცავს:
- გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან, კერძოდ, საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრებისას კომისიის მიერ შეფასდება, მოთხოვნილი სამართლებრივი სამართლებრივი აქტების ცოდნის დონე. ასევე, დამატებითი შეკითხვების საფუძველზე, (კანდიდატის თანხმობის შემთხვევაში გასაუბრების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება გასაუბრების აუდიო ჩაწერა). 
4. ინფორმაცია კონკურსის ეტაპების შესახებ, გასაუბრების ადგილის, თარიღის და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ www.hr.gov.ge-ს შეტყობინებათა ველში;

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადის წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვისა;
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება