ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 3 საათი, 32 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 10


ვაკანსიის N 56393     

პოზიციის დასახელება
პროფესიული მასწავლებელი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
20.07.2019
თანამდებობრივი სარგო:
200 ლარიდან 500 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
ნახევარი განაკვეთი

ფუნქციები
               შემდეგი მოდულების განხორციელება: 
•	მეწარმეობა 1 
•	მეწარმეობა 2 
დამატებითი ფუნქციები:
•	სტუდენტს აძლევს ხარისხიან განათლებას;
•	სწორად გეგმავს და წარმართავს სასწავლო პროცესს; 
•	ეხმარება სტუდენტებს ცოდნისა და უნარების გამომუშავებაში;
•	აყალიბებს შრომისა და სწავლისთვის უსაფრთხოების პირობებს და უზრუნველყოფს მათ განხორციელებას;
•	აყალიბებს სტუდენტებს შორის პოზიტიურ ურთიერთობას, აგვარებს კონფლიქტებს მშვიდობიანი გზით და ხელს უწყობს 
    სტუდენტებში ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებას;
•	აწყობს სასწავლო-საწარმოო გარემოს ეფექტური სწავლებისთვის;
•	ასწავლის სტუდენტებს თანამშრომლობით ურთიერთობებს და მართავს მათ ქცევას, როგორც წყვილებში, ასევე დიდ და მცირე 
    ჯგუფებში;
•	იყენებს მოტივაციის ამაღლებისა და ეფექტური კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდს;
•	ქმნის ინდივიდუალურ გრძელვადიან და მოკლევადიან სასწავლო გეგმას თითოეული სტუდენტის მიზნებისა და საჭიროებების 
    გათვალისწინებით;
•	აფასებს მის მიერ დაგეგმილ სასწავლო პროცესის ეფექტურობას თვითშეფასებისა და სტუდენების მიერ მიღებული ინფორმაციის 
    საფუძველზე, სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით; 
•	სწორად არჩევს სასწავლო პროცესისთვის საჭირო პროფესიულ ლიტერატურას და ეხმარება სტუდენტებს ლიტერატურის მიმართ 
    ადეკვატური და კრიტიკული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში;
•	იყენებს სწავლების სხვადასხვა მეთოდს სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისთვის, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო 
    მიზანს, შეფასებას, სწავლებასა და სწავლას შორის; 
•	ამყარებს ეფექტურ თანამშრომლობას კოლეგებთან;
•	იცნობს ინკლუზიური განათლების პრინციპებს და იყენებს მას საკუთარი საქმიანობის დაგეგმავასა და განხორციელებაში;
•	იყენებს ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს საგნის ეფექტურად სწავლების მიზნით. 

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ თბილისი, თემქის დასახლება, XI მკ.რ. III კვ. ნაკვეთი (01/10).
საკონტაქტო ტელეფონები
593-46-73-41
საკონტაქტო პირი
მარიამ გახოკიძე.

დამატებითი მოთხოვნები
          კონკურსში მონაწილე კანდიდატს უნდა გააჩნდეს შემდეგი უნარ-ჩვევები: 
•	პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
•	სტრესული სიტუაციების ეფექტური მართვა;
•	კრეატიულობა;
•	გუნდური მუშაობის უნარი;
•	პუნქტუალურობა

          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილე პირმა, კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი და სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით ( www.hr.gov.ge).
კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასასვლელად კონკურსანტმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა, ატვირთოს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი).
კანდიდატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტები უნდა იყოს უტყუარი, სრულყოფილი და შეესაბამებოდეს საკონკურსო განაცხადში ასახულ მოთხოვნებს. 
საათობრივი ანაზღაურება, (1 საათი 11 ლარი) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით. 

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        ღია კონკურსის შედეგების შესაბამისად, გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. 
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება