ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 10 საათი, 31 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 4


ვაკანსიის N 55422     

პოზიციის დასახელება
სისტემური ადმინისტრირების დეპარტამენტის სისტემური ადმინისტრატორი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
ორგანიზაციის შესახებ
          საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური (fas.ge) ხელს უწყობს სამინისტროს პრიორიტეტების და ამოცანების წარმატებულად განხორციელებას, სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების მხარდაჭერას და განვითარებას, შესაბამისი მომსახურეობის გაწევას. სამსახური ანვითარებს ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემებს, ელექტრონულ სერვისებს, უზრუნველყოფს მათ მდგრად, უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებას, ზრუნავს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ახორციელებს ახალ პროექტებს ელექტრონული მთავრობის სფეროში. სამსახური ხელს უწყობს ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნას, ინფორმაციული და კიბერ-უსაფრთხოების ხელშეწყობას, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას, ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაციას. 
          
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
24.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
3000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               ინფორმაციული უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის პოლიტიკების, ინსტალაციების, აგენტების, EPO-ს მართვა შემდეგი კომპონენტებისათვის:
• EPO;
• Virus Scan Enterprise;
• Web Gateway;
• McAfee Agent;
• Host Intrusion Protection (HIPS);
• Mobile Security;
• Encryption;
• Product(s) updates and upgrades
Oracle Application სერვერისთვის სისტემის მომზადება;
Oracle Application ინსტალაცია (ფორმები და რეპორტები) და კონფიგურაცია;
რეპორტ სერვერების მონიტორინგი და პრობლემების აღმოფხვრა;
რეპორტ სერვერებზე აპლიკაციის შეცდომების იდენტიფიკაცია და პროგრამისტებთან კომუნიკაცია;
ლოგების და temp ფაილების გასუფთავება;
ახალი ფორმების განთავსება;
სერვერზე დაშვებების კონტროლი;
Windows განახლების სერვისის ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
უსაფრთხოების, კრიტიკული და ნორმალური განახლებების შემოწმება;
განახლებების ტესტირება სატესტო გარემოში და მუშა გარემოში გადატანა;
სერვერების წარმადობის, პროცესორის დატვირთვის, ოპერატიული მეხსიერების და დისკის გამოყენების მონიტორინგი;
WSUS რეგიონული სერვერების მართვა;
სქემის უსაფრთხოებისა და მთლიანობის უზრუნველყოფა;
დომენის საიმედოობისა და უსაფრთხოების მონიტორინგი და რეპორტინგი;
დომენის ძირითადი კატალოგისა და დომენურ კონტროლერზე ცვლილების მონიტორინგი არაავტორიზებული დაშვების აღკვეთისათვის;
დომენური კონტროლერების ყოველდღიური მართვა;
სერვისებისა და ფუნქციების მონიტორინგი: connectivity, synchronization, replication, netlogon, time services, FSMO roles, schema, NTDS database partitions, DNS settings, SRV records, trust relationships;
დომენური კონტროლერის ლოგების მონიტორინგი და უწესრიგობების აღმოფხვრა;
დომენური კონტროლერების სარეზერვო კოპირება და აღდგენა;
ორგანიზაციული ერთეულების ადმინისტრატორების დახმარება საჭიროების შემთხვევაში;
ჯგუფური პოლიტიკის მართვა დომენის ძირითადი კატალოგის და ორგანიზაციული ერთეულების დონეზე;
მომხმარებელთა და კომპიუტერების კონტეინერების მართვა;
Group Policy Object (GPO) მართვა და უწესრიგობების აღმოფხვრა;
საჭიროების შემთხვევაში ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისა და GPO პოლიტიკების სწორი ფუნქციონირების შემოწმება ტესტირებით;
Windows 2008/2012 სერვერზე აპლიკაციის სერვერის როლის ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
Exchange 2013 და 2016 სერვერების ინსტალაცია, კონფიგურაცია და მართვა;
ელექტრონული ფოსტისა და Skype for Business სისტემების კონფიგურაცია და მართვა;
ელექტრონული ფოსტის mailbox-ების შექმნა, ცვლილება და მართვა;
Microsoft TMG და McAfee Web Gateway სერვერების ინსტალაცია, კონფიგურაცია და ადმინისტრირება;
დაშვების წესების განსაზღვრა და მხარდაჭერა;
ახალი მომხმარებლებისა და ჯგუფებისათვის დაშვებების მინიჭება;
TMG/Web Gateway სერვერებისა და სხვა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის რეგულარული განახლება;
System Center Service Manager 2012 ინსტრუმენტების კრებულის არქიტექტურის ჩამოყალიბება, განხორციელება და მხარდაჭერა, სტანდარტული პროცესების და პროცედურების შექმნა;
SCCM ინსტალაცია SCOM მენეჯმენტ პაკეტების ოპტიმიზაცია;
დატაცენტრების ინფრასტრუქტურის (უწყვეტი კვების წყაროები; გენერატორები; გაგრილების სისტემები) მონიტორინგი და მართვა;
დატაცენტრების ინფრასტრუქტურის სისტემებთან დაკავშირებულ ინციდენტებზე რეაგირება ან/და ინციდენტის ესკალაცია შესაბამისი სისტემის მომსახურე კონტრაქტორებთან.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
4 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს კონსტიტუცია;

„საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის #247 ბრძანება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი
Microsoft Visual Studio            ძალიან კარგი
Microsoft SQL Server Management Studio            ძალიან კარგი
Microsoft Expression Blend            ძალიან კარგი
Microsoft Team Foundation Server            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
რუსული       B1       B1
ინგლისური       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 16
საკონტაქტო ტელეფონები
2261332
საკონტაქტო პირი
ნატალია ლომიძე

დამატებითი მოთხოვნები
          კომპეტენციები და უნარები:
• ლიდერობის უნარი;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვა;
• ერთდროულად რამოდენიმე (2 ან მეტი) ამოცანაზე მუშაობის უნარი;
• კრიზისულ სიტუაციებში სწრაფი და ეფექტური რეაგირების უნარი;
• ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი.

დარგობრივი მოთხოვნები:
• McAfee ePO, HIPS, Web Gateway, Moblie security, encryption და DLP დაგეგმვის, ინსტალაციის და მხარდაჭერის პრაქტიკული ცოდნა;
• ოპერაციული სისტემების (Windows, Linux) ცოდნა და გამოცდილება;
• Microsoft Active Directory და LDAP ცოდნა;
• Windows 2003 R2 Enterprise ინსტალაციის, კონფიგურაციის, პრობლემების აღმოფხვრის ცოდნა;
• სკრიპტების შექმნის ცოდნა;
• Oracle Application Server ინსტალაციის, კონფიგურაციის, პრობლემების აღმოფხვრის ცოდნა;
• Microsoft Windows Server გარემოს, AD მართვის პრაქტიკული ცოდნა;
• WSUS სერვერისა და სერვისების ცოდნა და მათთან მუშაობის გამოცდილება;
• 2008/2012 R2 Server, Active Directory, DNS, Group/Security policies ღრმა ცოდნა და მუშაობის გამოცდილება;
• სერვერების პრობლემების გადაჭრის ფართო გამოცდილება;
• LAN და WAN ქსელების ცოდნა;
• ITIL პროცესებისა და პრინციპების ცოდნა;
• Microsoft TMG and McAfee Web Gateway სერვერების ინსტალაციის, კონფიგურაციის და პრობლემების აღმოფხვრის პრაქტიკული ცოდნა;
• ორგანიზაციის ინტერნეტზე წვდომის უსაფრთხოების პროქსი სერვერით უზრუნველყოფის საუკეთესო პრაქტიკების ცოდნა.


          

დამატებითი ინფორმაცია
          აუცილებელია კანდიდატმა ატვირთოს:
• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
• სამოტივაციო წერილი.          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კომისია ხმათა უმრავლესობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება