ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 10 საათი, 35 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 21


ვაკანსიის N 55342     

პოზიციის დასახელება
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი ბათუმში
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო სტაჟიორს სთავაზობს თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს, პროფესიული განვითარების საშუალებას. ბიუროს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ვებ-გვერდი: www.nbe.gov.ge 
          
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
24.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ბათუმი

ფუნქციები
               • გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერის დახმარება საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა აქტებისა და ბრძანებების მომზადებაში;
• სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოწესრიგება;
• უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

• „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონი;

•  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 6 მაისის ბრძანება №24 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის  იურიდიული პირის - „აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კმ.
საკონტაქტო ტელეფონები
2721118 (2140)

დამატებითი მოთხოვნები
          • სტაჟიორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება ან არის უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის (IV) სტუდენტი; 
• სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა; 
• შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი და დროის ეფექტური მართვა; 
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი; 
• ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• კომუნიკაბელურობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 
          

დამატებითი ინფორმაცია
          სავალდებულოა: 
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ან უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი ცნობის (რომლის მიხედვით დასტურდება, რომ კანდიდატი არის IV კურსის სტუდენტი ან მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი) ასლის განათლების ველში ატვირთვა. 
• მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის მითითება (რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ. ფოსტა); 
• სამოტივაციო წერილის გრაფის შევსება. 

- არაანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 (ექვსი) თვემდე ვადით;

- წერითი დავალება გულისხმობს ტესტირებას ზოგად უნარებში და ქართულ ენაში. წერითი ეტაპის გავლად ჩაითვლება ტესტირებაზე გამოცხადება და ტესტის შესრულება;

- კონკურსის ეტაპების ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია კონკურსანტებს ეცნობებათ მითითებული ელ-ფოსტის მისამართზე.  
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ სამი თვის ვადაში.
          


        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება