ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 11 საათი, 13 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 8


ვაკანსიის N 55333     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ზედამხედველობა
განცხადების ბოლო ვადა
24.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
აბაშა
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               -პროექტის - სანებართვო პირობების დარღვევით მშენებარე ობიექტების მშენებლობის შეჩერებას ან დემონტაჟს
-თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის ურთიერთობის წარმობას მერიის სხვა სამსახურებთან, ტერიტორიულ ორგანოებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან;
-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწათსარგებლობის, სამიჯნე ნიშნის მოშლის, დაზიანების ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებური შეცვლის ფაქტის გამოვლენას;
-მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების ანალიზს და მათ გადასაწყვეტად წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;
-მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესასრულებელი სამუშაოების მონიტორინგს მშენებლობის მთელ პერიოდში;
-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობის კონტროლსა და მონიტორინგს;
-სამშენებლო სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობაზე მერისთვის ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადებას;
-მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტს სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას;
-არსებული პრობლემური საკითხების ბაზის შექმნა და წინადადებების შემუშავება მათ გადასაწყვეტად;
-ტერიტორიის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სამუშაოთა ორგანიზება;
-წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება მუნიციპალიტეტის დასახლებათა დასუფთავების, ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციის საკითხებზე;
-სასაფლაოების მოვლა-პატრონობაზე ზედამხედველობა, შესაბამისი საზოგადოებრივი მომსახურების ორგანიზება;
-კონტროლის განხორციელებას ხეებისა და მწვანე ნარგავების გეგმაზომიერ განთავსებაზე, მათ მოჭრაზე, ამოძირკვაზე და დაზიანებაზე;

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა)  საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ)  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

გ)   „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ)   საქართველოს  კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;

ე)  საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“

 



პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
აბაშა, ტ. დარასელიას ქ#1
საკონტაქტო ტელეფონები
599855812
საკონტაქტო პირი
ემმა გაბელაია

დამატებითი მოთხოვნები
           ზედამხედველობის ან არქიტექტურის სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
•	პროექტების მართვის უნარი;
•	კონფლიქტების/სტრესის მართვა;
•	დროის ეფექტური მართვა;
•	შემოქმედებითი აზროვნება, კრეატიულობა/ინოვაციურობა;
•	შეხვედრებისა და მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
•	კარგი წერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) უნარი;
•	პასუხისმგებლობა; კომუნიკაბელურობა; აქტიურობა; კოლეგიურობა;
•	დეტალებზე ორიენტირებულობა; ანალიზისა და არგუმენტაციის უნარი.


          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- 1 წლიანი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კენჭისრის საფუძველზე ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება