ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 7


ვაკანსიის N 54128     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ზედამხედველობის სამსახურის მერამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ზედამხედველობა
განცხადების ბოლო ვადა
08.03.2019
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ცაგერი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება;
- დეფექტური აქტებისა და საპროექტო დავალებების მომზადება; 
- კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის განხილვასა და შესწავლაში მონაწილეობა; 
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობების პერიოდში ინსპექტირების განხორციელება და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება; 
- მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და მშენებლობის კოორდინაცია;
- მშენებლობის ნებართვების გასაცემად საჭირო პირობების, საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციების კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნების შემუშავება; 
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობა; 
- არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევათა პრევენცია და აღკვეთა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

1.საქართველოს კონსტიტუცია

2.ევროპული ქარტია,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''

3.საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''

4.საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''

5.საქართველო ორგანული კანონი ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი''( I,II,III,IV) თავები.

6. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ'' ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N 40 დადგენილება.

 პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ცაგერი რუსთაველის N58
საკონტაქტო ტელეფონები
551 40 31 40
საკონტაქტო პირი
მირზა ქომეთიანი

დამატებითი მოთხოვნები
          ზედამხედველობის, სიცრცითი მოწყობის ან არქიტექტურის მიმართულებით  მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება. 

კომპეტენციები:
- ეფექტური კომუნიკაციისა უნარი;
- ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი;
- დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- კომპლექსური აზროვნება;
- დროის ეფექტიანი მართვა;
- საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
- ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;


          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი); 
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი (შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა). 
- კანდიდატის, რომლის წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამება დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ გააგრძელებს კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობას
- კონკურსანტი, რომელიც არ მიეკუთვნება პროფესიულ საჯარო მოხელეს კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დაინიშნება კანონმდებლობით დაშვებული 12 თვიანი გამოსაცდელი ვადით.
- გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღის, დროის და მათ მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია კანდიდატს ეცნობება მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ან მართვის მოწმობა) გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი გასაუბრების ეტაპზე არ დაიშვება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის აფუძველზე, განცხადების მიღების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება