ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

4 დღე, 7 საათი, 55 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 81


ვაკანსიის N 53011     

პოზიციის დასახელება
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი)
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური
ორგანიზაციის შესახებ
          საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური, მისამართი - ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა №27
          
კატეგორია
სასჯელაღსრულება
განცხადების ბოლო ვადა
21.12.2018
თანამდებობრივი სარგო:
1250 ლარი
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               • ბადრაგირების ჩატარების წინ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ჩხრეკის ჩატარებისას გუშაგთა ცვლის უფროსისათვის დახმარების გაწევა;
• ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გაყვანა/გადაყვანის ან დაცვისას ყოფნის სხვა ადგილებში მუდმივი ვიზუალური მეთვალყურეობის განხორციელება;
• ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაცვა და გაქცევის მცდელობის აღკვეთა; 
• ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესზე დროულად მიყვანა განსაზღვრული მარშრუტის დაცვით;
• სასამართლო დარბაზისა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საკნის დათვალიერება და შემოწმება;
• ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უცხო პირებისაგან იზოლირების უზრუნველყოფა, აკრძალული ნივთების და საგნების გადაცემის აღკვეთა;
• კანონმდებლობის თანახმად იარაღისა და ხელბორკილების გამოყენება;
• ბადრაგირების განხორციელებისას ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიმართ ძალის გამოყენება მათი მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევისას ან კანონიერ მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში;
• საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სრული ზოგადი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია (მეორე თავი);

ბ) პატიმრობის კოდექსი;

გ) საქართველოს კანონი „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“;

დ) საქართველოს კანონი „იარაღის შესახებ“;

ე) ,,ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაყვანა/გადაყვანისას ბადრაგირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანება;

ვ) „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ივნისის №275 დადგენილება;

ზ) ,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №61 ბრძანება;

თ) ,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №142 ბრძანება;

ი) „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2017 წლის 3 ივლისის №52 ბრძანება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა №27
საკონტაქტო ტელეფონები
2312745

დამატებითი მოთხოვნები
          • უმაღლესი ან სრული ზოგადი განათლება; 
• მუშაობის გამოცდილება (სასურველია);
• უცხო ენის ცოდნა (სასურველია);
• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
• მამაკაცებისათვის სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის მოწმობა
• ფიზიკური ნორმატივები
• ასაკი -18 წლიდან
          

დამატებითი ინფორმაცია
          1. საკონკურსო განაცხადი მიიღება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე – www.hr.gov.ge კონკურსის გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.
2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) ტვირთავს მოთხოვნილ დოკუმენტაციას:
ა) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) სერტიფიკატის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
გ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან/და არ არის წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.
3. კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) დოკუმენტაციის გადარჩევა, დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; ბ) გასაუბრება; გ) სპეციალური შემოწმება.
4. კონკურსი ჩატარდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში (მისამართი - ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა №27).

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის საფუძველზე, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ვალდებულია მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სამი სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს კანდიდატს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება