ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 19


ვაკანსიის N 52807     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
28.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
1100 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
მარნეული
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               მიღებული დოკუმენტაციის რეგისტრაცია, დამუშავება, დაარქივება; შესაბამისი ტექსტების პროექტების მომზადება; საიტზე განსათავსებელი ინფორმაციის მოძიება. საიტზე განთავსება; საიტის განახლება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ამბებისა და სიახლეების გაშუქება ბეჭვდით ორგანოსა და მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ელექტრო მატარებლებზე; მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება;
მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება;
უშუალო ხელმძღვანელის მიერ დაკისრებული დავალებების შესრულება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”;
 • საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები);


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა №73
საკონტაქტო ტელეფონები
591609858; 591 329282;
საკონტაქტო პირი
ჯემალი დეკანოიძე; ინგა აბრამიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          -გუნდური მუშაობის უნარი;
-დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
-ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
-საკუთარი საქმის დაგეგმვისა უნარი;
-დროის ეფექტიანი მართვა;
-ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს:
ა) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) სამოტივაციო წერილი.
2. კანდიდატი ვერ გადავა შემდეგ ეტაპზე, თუ მის მიერ ატვირთული დოკუმენტაცია არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე იმ შემთხვევაში თუ არასრულყოფილი/გაურკვეველი ფორმით იქნება ატვირთული. დოკუმენტაცია ატვირთული უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). 
3.კონკურსის ეტაპების ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია ეცნობებათ მათ მიერ მითითებული ელ. ფოსტის მისამართზე ან საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე.
4. კონკურსის თითოეული ეტაპის დასრულებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება მათ მიერ განცხადებაში (აპლიკაციებში) მითითებული ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე, განცხადების წარდგენის ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება