ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 13


ვაკანსიის N 52804     

თანამდებობის დასახელება
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
პოზიციის დასახელება
ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, ადმინისტრაციულ ერთეულში წარმომადგენლებისა და წარმომადგენლის ასისტენტების განყოფილების ხელმძღვანელი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
კოორდინაცია
განცხადების ბოლო ვადა
28.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
1800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
მარნეული
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; იღებს და აფასებს ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლობის კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტთა ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ; შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე; კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში თვითმმართველი ერთეულის ქონების აღრიცხვას, აკონტროლებს ამ ქონების დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებას; მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაში, ადმინისტრაციული ერთეულის სივრციტ-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახელებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტების მომზადებაში და მათი განხორციელებისა და დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებში;
უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს საკრებულოსთან, მერიასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან. წარუდგენს მერს ინფორმაციას ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პრობლემების შესახებ.
 მონაწილეობს  მოქალაქეთა  სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხე- დრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, სამხედრო სასწავლო შეკრებების ჩატარების, დაწყებითი სამხედრო სწავლების, სამხედრო პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების საკითხების ორგანიზებაში.
თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, კულტურის და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს შესაბა- მის ორგანოებს. უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მასზედ დაკისრებული დავალებების შესრულება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”;
 • საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები);


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა №73
საკონტაქტო ტელეფონები
591609858; 591329282;
საკონტაქტო პირი
ჯემალი დეკანოიძე; ინგა აბრამიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          სავალდებულოა ეკონომიკის/იურიდიულ/სოციალურ დარგში მუშაობის არანაკლებ - 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- კომპლექსური აზროვნება;
- სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;
- ცვლილებების ინიციირებისა და მართვის უნარი;
- თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;
- მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი;
- პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი;
- გუნდის განვითარების უნარი.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს:
ა) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ასლი;
ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) სამოტივაციო წერილი.
2. კანდიდატი ვერ გადავა შემდეგ ეტაპზე, თუ მის მიერ ატვირთული დოკუმენტაცია არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე იმ შემთხვევაში თუ არასრულყოფილი/გაურკვეველი ფორმით იქნება ატვირთული. დოკუმენტაცია ატვირთული უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). 
3. კონკურსის ეტაპების ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია ეცნობებათ მათ მიერ მითითებული ელ. ფოსტის მისამართზე ან საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე.
4. კონკურსის თითოეული ეტაპის დასრულებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება მათ მიერ განცხადებაში (აპლიკაციებში) მითითებული ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე, განცხადების წარდგენის ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება