ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

14 დღე, 20 საათი, 36 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 52672     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
საჩხერის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
30.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
საჩხერე
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               -სასამართლო აქტების პროექტების მომზადება;
-საპროცესო დოკუმენტების ასლების მომზადება;
-მხარეთათვის გასაგზავნი დოკუმენტების კანცელარიისათვის გადაცემა;
-მოსამართლისა და სასამართლოს აპარატის ცალკეული დავალებების შესრულება;
-საქმეში არსებული დოკუმენტების ასლების მხარეთათვის გადაცემა;
-უშუალო ხელმძღვანელისა და სასამართლოს მენეჯერის სამსახურებრივი დავალებების შესრულება;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

გ) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ე) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ვ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ზ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

თ)"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

ი)"საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;

კ)"საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ლ)"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონი;

მ)"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ნ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

ო) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;

პ)საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის N466 ბრძანებულებით დამტკიცებული "რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულება;

ჟ)"საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/310 გადაწყვეტილება; რ)“საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.საჩხერე, დ. აღმაშენებლის ქ. N3
საკონტაქტო ტელეფონები
577285849
საკონტაქტო პირი
იროდი ასანიძე

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა ჩემი რეზიუმეს შესაბამისი დოკუმენტაციის ბლოკში სავალდებულოდ უნდა ატვირთონ:
- ბეჭდით დამოწმებული დიპლომის ასლი ან ბეჭდით დამოწმებული დამამთავრებელი, ან დამამთავრებლის წინა
კურსზე სწავლის ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან.
მიღებული სტაჟიორები, სტაჟირებას გაივლიან საჩხერის რაიონულ სასამართლოსა და ჭიათურის მაგისტრატ სასამართლოში.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრის საფუძველზე, ხმათა უბრალო უმრავლესობით, განაცხადების ვადის ამოწურვიდან ერთი თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება