ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 20 საათი, 43 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 52671     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
არქიტექტურა
განცხადების ბოლო ვადა
16.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
700 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
დუშეთი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               -უზრუნველყოფს საქმისწარმოებას მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პირობების განსაზღვრის, არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვების თაობაზე; 
- მშენებლობის ნებართვების თაობაზე მერიის გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში; 
-გადაწყვეტილების პროექტების მომზადებას იმ შენობა-ნაგებობების მშენებლობის შესათანხმებლად, რომლებიც არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას;
-ნებართვის გარეშე აშენებულ შენობა-ნაგებობათა ლეგალიზების თაობაზე საქმისწარმოებას;
- მშენებლობა დამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებას.
      
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“;

გ)საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“;

ზ) საქართველოს კანონი „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“

თ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  დადგენილება №57   „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ი) საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 15 იანვარის   დადგენილება №59  „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“;

კ) საქართველოს პრეზიდენტის  ბრძანებულება №660  2007 წლის 24 ნოემბერის „პროექტის შემთანხმებელი და  მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოს მიერ უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“;

ლ) დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N35 დადგენილება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“;


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ.27
საკონტაქტო ტელეფონები
557 97 47 91
საკონტაქტო პირი
მარიამ ველთაური

დამატებითი მოთხოვნები
          სამართლის, საინჟინრო, არქიტექტურის ან ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

ანალიტიკური აზროვნება; გუნდური მუშაობა; 
დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი; 
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; საკუთარი საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 
დროის ეფექტიანი მართვის უნარი.

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) ცოდნა;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა აპლიკაციის შევსების დროს "ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ველში უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
• სამუშაო გამოცდილება დამადასტურებელი დოკუმენტი;
          
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება