ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 20 საათი, 46 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 9


ვაკანსიის N 52669     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა
განცხადების ბოლო ვადა
16.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
650 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სენაკი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               - წინადადებების შემუშავება ტერიტორიის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის საკითხებთან დაკავშირებით, შესაბამის სამუშაოთა დაგეგმვა და კოორდინაცია;
- წინადადებების შემუშავება დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღება-გაუქმებისა და მისი ოდენობის განსაზღვრის, მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებზე; 
- წინადადებების შემუშავება სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისა და შესაბამისი საზოგადოებრივი მომსახურების ორგანიზების საკითხებზე;
- მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
საკონკურსო თემატიკა
          

- „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება;

- „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება;

.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა N103
საკონტაქტო ტელეფონები
599 85 75 50
საკონტაქტო პირი
ხათუნა ჯიმშელეიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          კომპეტენციები: 
- ინფორმაციის შეგროვება;
- აქტიური მოსმენა;
- დამოუკიდებლად მუშაობა;
- პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
- ინფორმაციის/მონაცემთა ანალიზი;
- განსხვავებულ ამოცანებზე ერთდროულად მუშაობა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა განაცხადი უნდა შეავსოს, მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით. 
- შესაბამის ველში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი.
- განცხადების გადარჩევის შედეგად კონკურსანტი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ დოკუმენტები და ან სხვა ინფორმაცია არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, არასრულყოფილად ან/და მოქმედ ნორმებთან შეუსაბამოდ იქნება წარმოდგენილი.
- გასაუბრებისას ფასდება კანდიდატის ცოდნის, პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობების, მოტივაციისა და პიროვნული თვისებების დასაკავებელი თანამდებობისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება განცხადებების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა, საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე, ხმათა უმრავლესობით.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება