ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 20 საათი, 53 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 9


ვაკანსიის N 52668     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა
განცხადების ბოლო ვადა
16.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სენაკი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               - წინადადებების, დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნის, განვითარების და მათი ექსპლოატაციის საკითხებზე;
- გეგმარებითი დავალებების მომზადება; 
- მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების მონიტორინგი; 
- მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;                                                                                   
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

 - „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტია;

 - „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

 - საქართველოს  კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;

- „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება;

- „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება;

-  „მშენებლობის  ნებართვის  გაცემისა  და  სანებართვო  პირობების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის  2009 წლის 24  მარტის №57 დადგენილება;

-  „სივრცითი  მოწყობისა  და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა N103
საკონტაქტო ტელეფონები
599 85 75 50
საკონტაქტო პირი
ხათუნა ჯიმშელეიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
            - ინფრასტრუქტურის ან ურბანული განვითარების ან არქიტექტურის სფეროში მუშაობის 1 წლის გამოცდილება;

 კომპეტენციები:
- შედეგზე ორიენტაცია;
- მოქნილობა და ცვლილებებზე ადაპტირება;
- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
- სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნება;
- პრობლემების ანალიზი;
- გადაწყვეტილების მიღების სხვადასხვა მიდგომების გამოყენება;
- დროის ეფექტიანი მართვა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა განაცხადი უნდა შეავსოს, მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით. 
- შესაბამის ველში - კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს: 
ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
ბ) შრომის წიგნაკის ან შრომითი ურთიერთობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ორგანიზაცია, თანამდებობა, დანიშვნისა და გათავისუფლების თარიღის მითითებით).
- განცხადების გადარჩევის შედეგად კონკურსანტი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ დოკუმენტები და ან სხვა ინფორმაცია არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, არასრულყოფილად ან/და მოქმედ ნორმებთან შეუსაბამოდ იქნება წარმოდგენილი.
- გასაუბრებისას ფასდება კანდიდატის ცოდნის, პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობების, მოტივაციისა და პიროვნული თვისებების დასაკავებელი თანამდებობისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება განცხადებების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა, საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე, ხმათა უმრავლესობით.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება