ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 20 საათი, 6 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 1


ვაკანსიის N 52658     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების,სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
არქიტექტურა
განცხადების ბოლო ვადა
17.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
1000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ყაზბეგი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               -მშენებლობის ნებართვების გასაცემად საჭირო პირობების,საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციების კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნების შემუშავება;
-მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა და განვითარება;
-მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;
-სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით სამსახურის უფროსის დავალებების შესრულება;

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს ორგანული კანონი  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

დ)ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის   N 28 დადგენილება;

ე)საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N 57 დადგენილება "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ"პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ყაზბეგი დაბა სტეფანწმინდა ალ.ყაზბეგის ქ.N 1
საკონტაქტო ტელეფონები
591 303 301
საკონტაქტო პირი
ია ეფხოშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          -არქიტექტურულ ან /და სამშენებლო სფეროში მუშაობის 1 წლის გამოცდილება
-პრობლემების ანალიზის უნარი;
-დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
-სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
-გუნდური მუშაობის უნარი;
-დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა უნდა ატვირთოს:
-განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
-სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
-შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველის;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს გასაუბრების საფუძველზე ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება