ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

14 დღე, 21 საათი, 3 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 21


ვაკანსიის N 52648     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი არქიტექტურის სამსახურში
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
30.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
7
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               სტაჟიორი, სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის მითითებით და მეთვალყურეობით, ასრულებს კონკრეტულ დავალებებს, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ან ზოგადად სამსახურის საქმიანობის საკითხებს.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
პროფესია
არქიტექტორი
საკონკურსო თემატიკა
          
 • ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება; - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5014
 • „ქ. თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილება;  - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3292207

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7
საკონტაქტო ტელეფონები
574738108
საკონტაქტო პირი
ნინო გელხაური

დამატებითი მოთხოვნები
          •	პასუხისმგებლობის გრძნობა;
•	დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
•	გუნდური მუშაობის უნარი; 
•	არქიტექტურული პროექტის კითხვის უნარი;
•	შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          სტაჟირების პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისის არქიტექტურის სამსახურში მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსის შექმნას. სტაჟირების პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კანდიდატები დასაქმდებიან არქიტექტურის სამსახურში.

- არაანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 (სამი) თვის ვადით;

აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი;
- შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        • საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განცხადებების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება