ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 10


ვაკანსიის N 51495     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
აუდიტი
განცხადების ბოლო ვადა
22.08.2018
თანამდებობრივი სარგო:
700 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ცაგერი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               ა) მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების შიდა აუდიტორული შემოწმება და ინსპექტირება; 
                                                                                                                                                                    ბ) სამსახურეობრივი გადაცდომებისა და დარღვევების პრევენცია, რისკ- ფაქტორების გამოვლენა , ანალიზი და მისი მიზეზების აღმოფხვრის მიზნით მერისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა;
გ) მერიისა და საჯარო მოსამსახურეთა ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების გამოვლენა, მათ მიერ სამსახურეობრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება. 

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

1.საქართველოს კონსტიტუცია

2.ევროპული ქარტია,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''

3.საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''

4.საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''

5.საქართველო ორგანული კანონი ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი''( I,II,III,IV) თავები.

6. საქართველოს კანონი ,,შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“

7. საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“

8. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ'' ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N 40 დადგენილება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ცაგერი, რუსთაველის ქ. №58
საკონტაქტო ტელეფონები
551403140
საკონტაქტო პირი
მირზა ქომეთიანი

დამატებითი მოთხოვნები
          -გუნდური მუშაობა;                         
-დეტალებზე ორიენტირება;                  
-კომუნიკაცია მოქალაქეებთან              
-ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;;                                         
-დროის ეფექტიანი მართვა; 
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი); 
- კანდიდატის, რომლის წარმოდგენილი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ შეესაბამება დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ გააგრძელებს კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობას.
- კონკურსანტი, რომელიც არ მიეკუთვნება პროფესიულ საჯარო მოხელეს კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დაინიშნება კანონმდებლობით დაშვებული 12 თვიანი გამოსაცდელი ვადით.
- გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღის, დროის და მათ მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია კანდიდატს ეცნობება მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ან მართვის მოწმობა) გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი გასაუბრების ეტაპზე არ დაიშვება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის საფუძველზე, განცხადების მიღების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება