ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 51492     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ბუღალტერია
განცხადების ბოლო ვადა
22.08.2018
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ცაგერი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               
 ა) საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში საბუღალტრო აღრიცხვის წესის შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტის სამსახურებისა და მმართველობითი აპარატის შენახვის ხარჯების ყოველდღიური ოპერატიული აღრიცხვა; 
 ბ) საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების სარგებლობაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციაზე კონტროლი; 
გ) ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფაციანი ინვენტარის ბუღალტრული დამუშავება და სრული აღრიცხვის კონტროლი;
დ) მუნიციპალიტეტის პერიოდული და წლიური საბუღალტრო ანგარიშის (ბალანსის) შედგენისათვის და შესაბამის უწყებებში წარდგენად შესაბამისი დოკუმენტაციის დროული მიწოდება; 
ე) ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა და მისი აღრიცხვა ბალანსში;
ვ) ინვენტარიზაციის ჩატარებისათვის მუნიციპალიტეტში მომქმედი ინვენტარიზაციის კომისიისათვის დროული და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება;
ზ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მხარჯავ და წესებულებებისათვის, სამმსახურის უფროსებისათვის ინფორმაციის დამუშავება გაცემას.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

1. საქართველოს კონსტიტუცია         

2.ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''

3. საქართველოს ორგანული კანონი,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''  

4. საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''

5.საქართველო ორგანული კანონი ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი''( I,II,III,IV)   თავები.

6. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ'' ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  10 ნოემბრის N 40 დადგენილება.

 8. საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ცაგერი, რუსთაველის ქ. №58
საკონტაქტო ტელეფონები
551 40 31 40
საკონტაქტო პირი
მირზა ქომეთიანი

დამატებითი მოთხოვნები
          საფინანსო, აუდიტორული, ეკონომიური, საქმისწარმოების მიმართულებით ან/და საორგანიზაციო  საკითხებზე მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება.
- ეფექტური კომუნიკაციისა უნარი; 
- ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი; 
- დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი; 
- გუნდური მუშაობის უნარი; 
- კომპლექსური აზროვნება; 
- დროის ეფექტიანი მართვა; 
- საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 
- ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი); 
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი (შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა);
- კანდიდატის, რომლის წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამება დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ გააგრძელებს კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობას.
- კონკურსანტი, რომელიც არ მიეკუთვნება პროფესიულ საჯარო მოხელეს კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დაინიშნება კანონმდებლობით დაშვებული 12 თვიანი გამოსაცდელი ვადით.
- გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღის, დროის და მათ მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია კანდიდატს ეცნობება მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ან მართვის მოწმობა) გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი გასაუბრების ეტაპზე არ დაიშვება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის საფუძველზე, განცხადების მიღების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება