ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 7


ვაკანსიის N 49474     

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
საკრებულოს აპარატის III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და თარგმნის საკითხებში
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კატეგორია
თარგმნა/რედაქტირება
განცხადების ბოლო ვადა
27.04.2018
თანამდებობრივი სარგო:
780 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ახალქალაქი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               
-	ადმინისტრაციულ საქმისწარმოების ორგანიზება, ელექტრონული საქმისწარმოების შესრულება და შემოსული უცხოენოვანი კორესპონდენციის, საკრებულოს თავმჯდოამრის დავალებით წერილების, შუამდგომლობების ტექსტის მომზადება
საკრებულოს დოკუმენტაციის  თარგმნა, 
-	საკრებულოს თავმჯდოამრისა და აპარატის უფროსის  დავალებების შესრულება, კომპეტენციის და კვალიფიკაციის ფარგლებში

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

 - საქართველოს კონსტიტუცია;

 - საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

 - საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი‘‘ (I, II, III და IV თავები);

 - საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი‘‘;

-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N2 დადგენილება       „ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატის დებულების  დამტკიცების შესახებ“

 -ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N17 დადგენილება             „ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დებულების  (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. ახალქალაქი. მ. მაშტოცის ქ. 33
საკონტაქტო ტელეფონები
599 417941; 599 959264; 595302479
საკონტაქტო პირი
გოარიკ აკოპიან

დამატებითი მოთხოვნები
          ადმინისტრაციული საქმისწარმოების  სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება
1.	ანალიტიკური აზროვნება; 
2.	 გუნდური მუშაობა; 
3.	 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
4.	 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 
5.	საკუთარი საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
6.	 დროის ეფექტიანი მართვის უნარი

          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით.
- საბუთები წარდგენილ უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა).
- კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს ან არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.
-აუცილებელია კანდიდატმა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება