ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 64


ვაკანსიის N 46457     

პოზიციის დასახელება
სპეციალისტი მედიასთან ურთიერთობების საკითხებში
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
25.12.2017
თანამდებობრივი სარგო:
3500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - მედიასთან ურთიერთობის კუთხით უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და მის საქვეუწყებო დაწესებულებებს შორის.
 -მერიის საქვეუწყებო დაწესებულებებისაგან ოპერატიულად ინფორმაციის მიღება და საჭიროებისამებრ მიმართვა;
- იღებს მონაწილეობას მიიღოს ეფექტური კომუნიკაციის პროცესის დაგეგმვაში;
- საჭიროების შემთხვევაში, მედიასთან ურთიერთობის კუთხით უწევს კონსულტაციას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს, მერიის 
 საქვეუწყებო სამსახურებსა და ტერიტორიულ ორგანოებს.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
5 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

.ა) საქართველოს  კონსტიტუცია;

ბ) ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”;

გ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

დ) საქართველოს კანონი „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;

ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
რუსული       C2       C2
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, შარტავას 7
საკონტაქტო ტელეფონები
032 2378622; +995 577181118
საკონტაქტო პირი
თეონა დვალი

დამატებითი მოთხოვნები
           სავალდებულოა 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. 

 პროფესიული უნარები:
-ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.
-ანალიტიკური აზროვნების უნარი ; 
-გუნდური და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
-ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 
-საკუთარი საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
-დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
-სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          * გამარტივებული საჯარო კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით საჯარო სამსახურში მიღებისათვის.
* კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს: 
ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
ბ)სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა.
გ)სავალდებულოა კანდიდატმა შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი.
* საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში კანდიდატი გასაუბრებაზე არ დაიშვება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გამარტივებული კონკურსის შედეგების შესაბამისად საუკეთესო კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვნელი ან საამისოდ უფლებამოსილი პირი.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება