ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 52


ვაკანსიის N 43408     

პოზიციის დასახელება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ორგანიზაცია
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
09.06.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1100 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სამინისტროში შემოსული საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და გაცემა;
- საჯარო ინფორმაციის დამუშავება და სამინისტროს ვებ-გვერდზე პროაქტიული გამოქვეყნების უზრუნველყოფა;
- სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი პიარ ღონისძიებების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
- საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის წარმოება;
- მედიის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება;
- ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.


      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრთან გათანაბრებული
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
სამართალმცოდნე
საკონკურსო თემატიკა
          

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (თავი I, II, III);

- „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ";

-  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №19 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ".


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, გულუას ქ. №6
საკონტაქტო ტელეფონები
2727225
საკონტაქტო პირი
ირმა გელაშვილი, თამარ ამირეზაშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
           - საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;
- საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;
- პროექტების წერისა და მართვის გამოცდილება;
- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office Outlook, Google Apps for Business) ცოდნა;
- სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
ბ) სამსახურის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ საკონკურსო მოთხოვნებს, აგრეთვე მის მიერ, სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტები ან/და ინფორმაცია არასრულყოფილად იქნება წარდგენილი, ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე;

კონკურსზე კანდიდატის დაბარება მოხდება მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით (დამატებით სატელეფონო შეტყობინებით). 

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით განცხადების წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება