ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 64


ვაკანსიის N 39437     

პოზიციის დასახელება
მთავრობასთან, ბიზნესთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი (PR Officer)
კონკურსის ტიპი
ორგანიზაცია
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia)
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
27.09.2016
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               მენეჯერი იქნება მთავრობასთან, ბიზნესებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორის - PR დირექტორის უშუალო დაქვემდებარებაში. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მთავრობასთან, ბიზნესებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ძირითადი ვალდებულებებია PR დირექტორის დახმარება შემდეგი მოვალეობებისა და ამოცანების შესრულებაში: 
- კერძო სექტორთან მუშაობა. კერძო სექტორთან მუშაობა - მენეჯერი დაეხმარება PR დირექტორს განავითაროს და დანერგოს კერძო სექტორთან ურთიერთობის სტრატეგია. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან და შესაბამის ოფიცრებთან ერთად (i) განსაზღვროს და განავითაროს საქართველოს კომპაქტში კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობის შესაძლებლობები, (ii) უზრუნველყოს კერძო სექტორისგან ინვესტიციების მოზიდვა კომპაქტის პროგრამებში დამატებითი წვლილის შესატანად და (iii) ინვესტიციის მოზიდვის მიზნით, წარმატებული მაგალითების პოპულარიზაცია. ეს შეიძლება მოიცავდეს: ადგილობრივ, სახელმწიფო და საერთაშორისო დონეზე იმ კომპანიების ან სხვა ორგანიზაციების განსაზღვრას, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან კომპაქტის მიერ მხარდაჭერილ პროექტებსა და/ან საქმიანობებში ინვესტიციით; ასეთ კომპანიებსა და ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებებისა და ზედამხედველობის პროცესს, კომპაქტის პროექტებსა და/ან საქმიანობებში ინვესტიციის მიზნით. ეს მოითხოვს სფეროს საფუძვლიან ცოდნას და კერძო სექტორის სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან საქმის წარმოების უნარს. 
- მოსახლეობასთან/საზოგადოებასთან ურთიერთობა - დაეხმაროს PR დირექტორს სამიზნე დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებაში, უზრუნველყოს მოსახლეობის/საზოგადოების მონაწილეობა (i) კომპაქტის პროგრამის დაგეგმვა - განხორციელებაში, (ii) პროგრამის მონიტორინგსა და შეფასებაში, (iii) დროული ინფორმაციის მიწოდებაში სამიზნე ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის პროგრამასა და მის შედეგებზე და (iv) სამომავლო გეგმების მართვაში. 
 - მედიაცია - დაეხმაროს PR დირექტორს (i) ხელი შეუწყოს კონსტრუქციული ურთიერთობების დამყარებას ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს, საქართველოს მთავრობას, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას, განმახორციელებელ ორგანიზაციებს, კომპაქტით მხარდაჭერილ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებსა და მათ სტუდენტებს, ბიზნესებს, რომლებიც ასეთ სკოლებში დებენ ინვესტიციას, მედია და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს შორის, (ii) შექმნას, შეინარჩუნოს და გააძლიეროს ამგვარ ჯგუფებს შორის კონტაქტების ფართო ქსელი, კომპაქტის პროგრამის ხელშეწყობა - მხარდაჭერის მიზნით, (iii) განავითაროს პარტნიორობა და მიიღოს სხვა ზომები ამგვარ ჯგუფებს შორის კომპაქტის პროგრამის გაძლიერების მიზნით. 
- ღონისძიებების დაგეგმვა - იმუშაოს კერძო სექტორსა და მოსახლეობასთან ღონისძიებების, პრეს–კონფერენციების, პრესის ქალაქიდან სამუშაო ადგილზე გასვლითი ვიზიტებისა და სხვა დაკავშირებული მედია საქმიანობების ორგანიზება–კოორდინირებაზე. 
- აწარმოოს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პუბლიკაციები - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს საინფორმაციო ბიულეტენებისა და სხვა პუბლიკაციების ესკიზის, დიზაინისა და შინაარსობრივ მხარის შემუშავება-მენეჯმენტი. 
- ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს ვებგვერდი - უზრუნველყოს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ვებგვერდის განვითარება - მხარდაჭერა; უზრუნველყოს, რომ ვებგვერდი შეიცავდეს ყველა განახლებულ ინფორმაციას კომპაქტის განვითარება - განხორციელებასთან დაკავშირებით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობებს, წარმატების მაგალითებს და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოსა და მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრებზე ინფორმაციას. 
 - ბრენდირება - უზრუნველყოს, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ბრენდირების გაიდლაინების თანახმად, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო და ყველა მისი პარტნიორი იყენებდეს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ბრენდირების სახელმძღვანელოს, რომ სხვადასხვა კონტრაქტორები აკმაყოფილებდნენ პროექტის თავისებურებებს მისი განვითარება - განხორციელების მანძილზე. 
 - სიტყვის მომზადება - PR დირექტორის მიერ მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე, საჭიროებისამებრ, მოამზადოს სიტყვა აღმასრულებელი დირექტორისა და პროექტის დირექტორიების საჯარო გამოსვლისთვის.  
- პრესასთან ურთიერთობა - PR დირექტორის ხელმძღვანელობით, იმოქმედოს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პრეს ოფიცრად
- შეეძლოს რეგიონებში მგზავრობა.
 - განახორციელოს სხვა მოვალეობები PR დირექტორის ან აღმასრულებელი დირექტორის დავალებით. 

 - Private Sector Outreach - The Officer will assist the PR Director to develop and implement a private sector outreach strategy in conjunction with the MCA-Georgia CEO and relevant Officers to (i) identify and develop opportunities to promote private investment in and around the Georgia Compact, (ii) secure private sector investment and participation in activities that complement Compact programs, and (iii) publicize successes in attracting such investment. This may include, for example, identifying companies and other organizations at a local, national and international level with an interest in investing in or alongside the projects and/or activities that the Compact supports and negotiating and overseeing agreements with such companies and organizations to invest in and around compact projects and/or activities. This will require a clear understanding of the sector as well as the ability to engage with the various industry stakeholders. - Community / Public Outreach - Help PR Director to develop and implement a communications strategy and plan to target stakeholders and ensure meaningful community/public participation in (i) planning and implementing the Compact program, (ii) monitoring and evaluating the program, (iii) providing timely information to target groups and other stakeholders about the program and its results (iv) and managing expectations. - Liaison - Help PR Director to (i) facilitate constructive relations between MCA-Georgia, the Government of Georgia, MCC, implementing entities, the education institutions proposed to be supported under the Compact and their students, businesses investing in and around such schools, the media and other relevant stakeholders, (ii) build, maintain and leverage a broad network of contacts within such groups to facilitate and promote the Compact program, and (iii) develop partnerships and other arrangements to enhance the Compact program between such parties. - Event Planning - Organize and coordinate private sector and community outreach events, press conferences, press site visits and other related media activities. - Produce MCA-Georgia Publications - Develop and manage the layout, design and content of MCA newsletters and other publications. - MCA-Georgia Website - Manage and direct the development and maintenance of the MCA-Georgia website and ensure that it includes up-to-date information about the development and implementation of the Compact, public outreach efforts, success stories, and meetings of the MCA-Georgia Supervisory Board and Stakeholders’ Committee. - Branding – Ensure that MCA-Georgia and all its partners follow MCA-Georgia’s branding manual, according to MCC branding guidelines, and ensure specifications are being met by different contractors throughout project development and implementation. - Speechwriting - Using input from PR Director, prepare speeches for CEO and Project Directors’ public speaking engagements, as needed. - Press Coordination - Act as a press officer of MCA-Georgia under supervision of PR Director. 
- Ability to travel to Regions.
- Implement other duties as directed by PR Director or CEO. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება
5 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
66            ძალიან კარგი
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი
ინგლისური       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, კოსტავას ქ. 5
საკონტაქტო ტელეფონები
2428528
საკონტაქტო პირი
მაია ლემონჯარია

დამატებითი მოთხოვნები
          • სოციალურ მეცნიერებებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კომუნიკაციებსა ან სხვა შესაბამის სფეროში ხარისხის ფლობა; 
• ხუთ ან მეტწლიანი შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება;
• საზოგადოებასთან მუშაობის და კომუნიკაციის უნარები, ცოდნა და გამოცდილება; 
• საქართველოს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცოდნა; 
• სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის პროფესიული მესიჯების შედგენა - მიწოდების დემონსტრირებული ცოდნა და გამოცდილება; 
• სხვადასხვა სფეროში მრავალრიცხოვანი დავალებების პასუხისმგებლობითა და მოქნილობით დამოუკიდებლად შესრულების უნარი; 
• მაღალი რანგის კოლეგებთან: მთავრობაში, კერძო სექტორში, სამოქალაქო საზოგადოებასა თუ დონორ ორგანიზაციებში მუშაობის დემონსტრირებული უნარი;
• კერძო სექტორის შესაძლებლობების განსაზღვრისა და საპარტნიორო ურთიერთობების დამყარების დემონსტრირებული უნარი საჯარო და კერძო სექტორს შორის საერთო მიზნებისა და შედეგების მიღწევის მიზნით; 
• ბიუჯეტის, როგორც კომუნიკაციების სტრატეგიის ნაწილის, მართვისა და შემუშავების გამოცდილება;
• სრულყოფილი კომპიუტერული უნარები: ელ-ფოსტის, მაიკროსოფტის ოფისის პროგრამული პაკეტის (Word, Excel, Project, PowerPoint) და ინტერნეტის ცოდნა;
• ქართული ენის სრულყოფილი ფლობა, ბრწყინვალე წერითი და ვერბალური საკომუნიკაციო უნარები ინგლისურ ენაში; 
• გამოსაქვეყნებელ კომპიუტერულ პროგრამებთან მუშაობის, ასევე, ფოტოგრაფირებისა და ვიდეოფილმების კეთების ხელოვნების უნარი და განათლების სექტორში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.  
• A Degree in Social Science, Public Relations, Communications or relevant field; 
• Approximately five (5) or more years of relevant working experience in PR; 
• Demonstrated knowledge and expertise in public outreach and facilitation; 
• Familiarity with media outlets in Georgia; 
• Demonstrated knowledge and expertise in crafting and delivering messages to diverse stakeholders; 
• Responsible and flexible attitude and capacity to manage multiple tasks in different areas without supervision; 
• Demonstrated ability to work with high-level counterparts in government, private sector, and civil society and donor organizations;
 • Demonstrated ability to identify private sector opportunities and forge partnerships between public and private sector entities to reach mutual goals and outputs; 
• Experience managing and developing a budget as part of the communications strategy required; 
• Full computer skills in email, MS Office programs (Word, Excel, Project, Power Point), and the Internet; 
• Fluency in Georgian and excellent written and verbal communication skills in English; 
• Knowledge of publishing software, photography, videography and experience in education sector is an advantage.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          • აუცილებელია სამოტივაციო წერილის გრაფის შევსება, რომელშიც აღწერილია კანდიდატის უნარი, შეასრულოს პოზიციის აღწერაში მითითებული ვალდებულებები. 
• პროფესიული რეკომენდაცია: პროფესიული რეკომენდაციის გამწევი სამი პირის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტის მისამართი). გთხოვთ, მიუთითოთ, რა სახის პროფესიული ურთიერთობა გაკავშირებთ რეკომენდაციის გამცემ პირებთან (მაგალითად, მენეჯერი, ყოფილი კოლეგა და სხვ.), ასევე მიუთითეთ, თუკი რეკომენდაციის გამწევ პირს ურჩევნია კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე. 
• curriculum vitae წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე. 
• ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო დაუკავშირდება მხოლო იმ კანდიდატებს რომლებიც გაივლიან გადარჩევის ტურს; 
• ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო ინარჩუნებს უფლებას, დაუკავშირდეს განმცხადებელთა მიერ მითითებულ რეკომენდაციის გამწევ პირებს (ან სხვა ნებისმიერ პირს), რომლებმაც დახმარება შეიძლება გაუწიონ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს განმცხადებელთა კვალიფიკაციისა და ხსენებული პოზიციის დასაკავებლად შესაბამისობის შეფასებაში. 
Cover letter addressing candidate’s ability to perform duties and responsibilities as stated in the position description above. Professional references: names and contact information (telephone number(s) and email address) of three professional references. Please clearly state the relationship of the professional reference to the candidate (e.g., supervisor, former colleague, other) and whether the reference would prefer to be contacted in English. The curriculum vitae must be submitted in English. Short-listed candidates will be contacted for face-to-face interviews that will take place in Tbilisi. Questions and/or phone inquiries from applicants prior to formation of the short-list will not be accepted. MCA-Georgia reserves the right to contact applicant’s listed references and any other relevant references that may aid MCA-Georgia in evaluating the applicant’s qualification and suitability for the position. 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო დაარსდა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხუთწლიანი კომპაქტის განსახოციელებლად. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის $140 მილიონიანი აშშ დოლარის ოდენობის ხუთწლიანი კომპაქტი მიზნად ისახავს სიღარიბის შემცირებას ეკონომიკური ზრდის მეშვეობით, რაც გულისხმობს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მეტად ხელისშემშლელი ფაქტორის – ადამიანური კაპიტალის ხარისხის – გაუმჯობესებას, მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში ინვესტიციებისა და სამუშაო ძალის განვითარების მეშვეობით. კომპაქტი ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 ივლისს და განხორციელდება 2019 წლამდე. კომპაქტის ამოცანაა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის – STEM სფეროში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და საქართველოს მოქალაქეების შემოსავლის გაზრდა სტრატეგიული ინვესტიციების ხარჯზე: სტუდენტის ზოგადი განათლებიდან დაწყებული, პროფესიულ – ტექნიკური განათლებითა და სამეცნიერო ხარისხის პროგრამებით დამთავრებული და STEM პროფესიებში ქალების მონაწილეობის რაოდენობის გაზრდის ჩათვლით. 
 MCA-Georgia was established to implement a five year compact of the Millennium Challenge Corporation. The Millennium Challenge Corporation’s five-year, $140 million compact with Georgia aims to reduce poverty through economic growth by addressing one of Georgia’s most binding constraints to economic growth—the quality of human capital—through investments in science and technology education and workforce development. The Compact entered into force on July 1, 2014 and will be implemented until 2019. The Compact seeks to improve the quality of education in the science, technology, engineering, and math (STEM) fields and increase the earning potential of Georgians through strategic investments from the start of a student’s general education to graduation from technical training and advanced degree programs, including a focus on increasing women’s participation in STEM professions.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის მიერ ხმათა უმრავლესობით, განცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
ტესტირება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება