ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -6 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 12


ვაკანსიის N 42659     

თანამდებობის დასახელება
სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში
დამსაქმებელი
თელავის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
იურიდიული
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
570 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თელავი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით გასამართ სასამართლო სხდომათა მომზადების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 
- ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთათვის ნაფიც მსაჯულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
- ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთათვის კითხვარების გადაცემის უზრუნველყოფა; 
- ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატების სასამართლო სხდომაზე გამოცხადების უზრუნველყოფა; 
- თანაშემწეების მიერ ჩამოტანილ გზავნილთა აღრიცხვა, შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში დაფიქსირება; 
- ფოსტიდან უკან დაბრუნებული კორესპონდენციის მიღება და ადრესატისთვის გადაცემა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
იურისტი
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა;

გ) „საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;  

დ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის №414 ბრძანებულება „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ";

ე) „რაიონული  (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის  №466 ბრძანებულება;

ვ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა  და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“   საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.

ზ) „საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი.


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის ქ. №41
საკონტაქტო ტელეფონები
577 28 36 45
საკონტაქტო პირი
ნანა თეთრაული

დამატებით მოთხოვნები
          1. სასამართლო სისტემაში მუშაობის (მათ შორის სტაჟირების) არანაკლებ 6 - თვიანი გამოცდილება ან არანაკლებ 1 - წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
2. კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა (MS. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint); 
3. სასურველია უცხო ენის ცოდნა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის(აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩევის შედეგად შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთან მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
კონკურსს ჩაატარებს თელავის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია(მისამართი: ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის ქ. №41). 

„ჩემი რეზიუმე"- ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს: 
ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (ცნობა); 
ბ) სასამართლო სისტემაში მუშაობის (მათ შორის სტაჟირების) არანაკლებ 6 - თვიანი გამოცდილება ან არანაკლებ 1 - წლიანი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ცნობა.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება


საწყის გვერდზე დაბრუნება